gdjh2015
keenan_ny
hgens webb
Backa Fårgård
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
siltbergs hemsida
Hunden Herden
ggi_loop
gimrarna
agria_banner_far_180x180
knarrhult
Banner-2017
Amaskiner_2017_1
Elitlamm_180x180
banner_180x120
oviex_anuncio_180x120px
lamm_gif
Stallmästaren web gif
trns2017
default logo
bildspel_Island5
bildspel_Island1
bildspel_Island2
bildspel_Island3
bildspel_Island4

Senaste nytt om ekonomi och marknad

Författare: Christian Näslund
Utgivare: LRF Kött
April 2017

 • I en undersökning som genomförts av Jordbruksverket, där samtliga jordbruksföretag fått lämna uppgifter om antalet får, kan konstateras att antalet tackor och baggar minskat mellan åren 2013 och 2016. Utvecklingen går i otakt med en marknad som under samma period vuxit med närmare 17 procent och lämnar också ett tydligt avtryck i handelsbalansen med lammkött.
 • Sedan 1997 har importen av lammkött varit större än den svenska produktionen. Sedan dess har importen från i synnerhet Irland och Nya Zeeland varit starkt stigande och tillväxttakten har vida överskridit den svenska produktionen som i dagsläget endast utgör 28 procent av den tota- la förbrukningen. Trenden ser ut att fortsätta.

Hämta Ekonomi och marknad april 2017 (pdf) ››
eom_april17
Tidigare utgåvor
Ekonomi och marknad september 2016 (pdf) ››
Ekonomi och marknad juni 2016 (pdf) ››

Genomsnittsliga maknadspriser för lamm

Uppdaterad 2017-10-06
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.

Marknadspriser för nöt, gris och lamm som uppdatras varje vecka finns även här på LRFs hemsida.

Vecka 38    

Sverige 42,65 SEK*
Tyskland 54,10 SEK*
Irland 40,61 SEK*
Frankrike 61,56 SEK*
EU genomsnitt 46,25 SEK*

* per kg slaktad vikt

Genomsnittsligt marknadspris för lamm under 3 år Sverige/EU fram till vecka 37 2017

EU_SV_3years_1737

Genomsnittsligt marknadspris för lamm under 3 år Sverige/Tyskland/Irland/Frankrike fram till vecka 37 2017

3years_1737

Genomsnittligt avräkningspris lamm i Sverige 2013-2017, SEK/kg

tungalamm_1737

Continue Reading →

Svenska Köttföretagen tar fram ny statistikdatabas tillsammans med LRF Kött och Jordbruksverket

Källa: LRF och Svenska Köttföretagen
Nu är ytterligare en av åtgärdspunkterna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm genomförda. Svenska Köttföretagen har tagit fram en statistikdatabas tillsammans med LRF Kött och Jordbruksverket med statistik över gris-, nöt- och lammproduktion som uppdateras varje vecka. Databasen innehåller allt du behöver veta för att hålla dig uppdaterad.

Arbetet med att ta fram Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade.

En av målsättningarna är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Plattformen uppdateras varje vecka

Nu är åtgärden slutförd och den nya statistikplattformen innehåller en stor mängd aktuell data om gris, nöt och lammproduktion presenterat i ett användarvänligt power point-format med över 70 bilder. Plattformen uppdateras varje vecka och det finns siffror för import, export, avräkningspriser, slaktpriser, kvalitetsutfall, hur mycket som konsumeras och allt annat man som lantbrukare, konsument eller rådgivare behöver veta om köttproduktionen i Sverige.

Alla som vill är fria att använda statistiken och bilderna men uppmanas att källhänvisa.

Här är senaste rapporten ››

Genomsnittliga marknadspriser år 2015–2012 ››

Svensk import/export av lamm- och fårkött

Siffrorna är preliminära och gäller januari–mars 2017.

Import

Ton jmfr 2017/2016 Andel %
Nya Zeeland 536 -43 % 18 %
Irland 1131 30 % 37 %
Tyskland 164 -15 % 5 %
Belgien 122 -7 % 4 %
Övriga 1110 -9 % 36 %
Totalt 3064 -8,9 %

Export

Ton jmfr 2016/2015 Andel %
Finland 64 -36 % 90 %
Norge 0 103 % 1 %
Övriga 7 -48 % 9 %
Totalt 71 -37,5 %

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
Varorna är omräknade till vara med ben och inkluderar även köttinnehållet i beredda produkter.

Import januari–december 2016

Ton jmfr 2016/2015 Andel %
Nya Zeeland 3385 8 % 26 %
Irland 4230 24 % 32 %
Tyskland 600 5 % 5 %
Belgien 538 -44 % 4 %
Övriga 4486 10 % 34 %
Totalt 13239 9,2 %

Export januari–december 2016

Ton jmfr 2016/2015 Andel %
Finland 259 -40 % 90 %
Norge 1 -96 % 0 %
Övriga 29 -61 % 10 %
Totalt 289 -44,6 %

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
Varorna är omräknade till vara med ben och inkluderar även köttinnehållet i beredda produkter.

Lammintäkt minus foderkostnad

Pris för kraftfoder har gått ner något under sensommaren. Tyvärr syns dock inte konsumentens ökade betalningsvilja för svenskt kött i marknadsbetalningen till lammbonden på motsvarande sätt som på svenskt nöt- och griskött.

Tvärtom ligger nu betalning för svenskt lamm till producent något lägre än föregående år. Marginalen slaktintäkt minus foderkostnad var i början av året stärkt med ca 2 kr/kg slaktat lamm.

Under vår och sommar när bristen på lamm är som störst har läget vänt till det motsatta och är nu ca 2 kr/kg lägre än 2015.

minusfoder

Öppna större bild ››

Text: Magnus Jönsson

Året börjar svagt för svenskt nöt-, gris- och lammkött

Efter två år av stärkt marknadsbalans för nöt- och griskött har utvecklingen varit mer negativ årets tre första månader. Detta trots att producentpriserna ligger kvar på en hög nivå.

Sammantaget minskade den svenska förbrukningen av kött per person med knappt 2 procent första kvartalet 2016.

Jordbruksverket: Året börjar svagt för svenskt nöt-, gris- och lammkött ››

Svensk marknadsbalans lammkött (ton slaktkroppsekvivalenter)

Bra att veta om beräkningen:

 • I balansen är handeln omräknad till slaktkroppsekvivalenter via viktningstal för att möjliggöra en jämförelse med produktionen i slaktad vikt.
 • Förbrukningen är en perliminär beräkning av totalkonsumtionen och är framräknad som produktion+import-export.
 • Förbrukning i kg/capita är förbrukningen dividerat med ett snitt av capita (befolkningen) för aktuell period. För åren före 1998 används dock befolkningen vid årets slut.
 • Svensk andel av förbrukningen motsvarar självförsörjningsgraden.

Utveckling av marknaden för lammkött 2015

 • Importen ökade med 5,5 % och utgjorde 72 % av den svenska lammköttsförsäljningen.  Exporten ökade med 43,5 %.
 • Konsumtionen  ökade preliminärt med 2,9 %.
 • Försäljningen av svenskproducerat lammkött minskade med 3,4 %.

Uppgifterna bygger på SJVs statistik, som sammanställs av SCB på uppdrag av LRF Kött.


OBS! I diagrammet ska varje kvartal tolkas var för sig, för varje nytt kvartal ackumuleras alltså ej siffrorna från kvartalen innan.
  Öppna större bild ››

Marknadsrapport 2015

Massor av siffror och statistik från det gågna året i Jordbruksverkets Marknadsrapport får- och lammkött juni 2015.

 • Sveriges självförsörjning av får- och lammkött hamnade för första gången på en fjärdedel första kvartalet 2015.
 • ökningar av såväl produktionen och förbrukningen som handeln i båda riktningar kan konstateras 2014 och första kvartalet 2015.
 • Antalet får och företag med får ökade 2014.

Läs mer och se grafik:
Marknadsrapport får- och lammkött juni 2015 ››

Genomsnittliga marknadspriser på lammkött i EU:s medlemsländer

Priserna kan ej jämföras mellan länderna eftersom beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Marknadspriser i EU:s medlemsländer 2013

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)

marknadspris_2013

Marknadspriser i EU:s medlemsländer 2012

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)

marknadspris_2012

EURO/100 kg slaktad vikt (heavy lambs)