ggi_loop
gimrarna
Tranas2020
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
Far_gif
Elitlamm_180x180
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
Banner-2017
Knarrhult2018
gdjh2015
banner_180x120
default logo

Provtagning av scrapie trappas ner vilket får konsekvenser för kadaverhanteringen

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Kontrollprogrammet har genom åren inneburit höga kostnader för myndigheterna och till viss del även för näringen. Exempelvis år 2015 kostade det svenska kontrollprogrammet för Scrapie totalt cirka 10,2 miljoner kronor. Subventionerad kadaverhantering har varit en betydande del av kostnaderna i programmet.

1500 får ska provtas årligen

Från och med 2017 innebär programmet att Jordbruksverket ska provta 1500 får och alla getter som skickas till destruktion. Den enskilde fårägaren kommer att själv få betala större delar än tidigare av kostnaderna för kadaverhanteringen, på samma sätt som innan programmet startade.

Vad kommer det att kosta att skicka får och lamm till destuktion?

Vad priset kommer att bli för att lämna kadaver under 2017 är ännu inte avgjort, SJV kommer även fortsatt att ge en mindre subvention.

SF jobbar just nu hårt för att få Lantbrukstjänst att omarbeta sin prissättning, så att fårnäringen ska få en mer relevant prissättning.

Läs mer
Jordbruksverket: Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner ››

Snabbare och effektivare analyser av fotröta hos får

Fotröta hos får är en smittsam och smärtsam sjukdom som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Tre nya metoder har utvecklats; för att förenkla upptäckt, för att bestämma hur pass sjukdomsframkallande bakterien är och för att effektivisera laboratorieanalyserna. Bakom denna tillämpade forskning står Sara Frosth, som är doktorand vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

sarafrosth

Här kör Sara Frosth ett prov på D. nodosus i en pcr-apparat för att fastställa hur pass sjukdomsframkallande bakterien är. Foto: Sevinc Ferrari/SVA.

Fotröta angriper klövarna och drabbade djur blir ofta halta. Sjukdomen varierar från att vara lindrig, då den känsliga huden mellan klövarna inflammerats, till att vara allvarlig med en inflammation som trängt in under själva sulan så att köttklöven blottas. I särskilt allvarliga fall så separeras klövväggen från de underliggande vävnaderna. Sjukdomen medför betydande ekonomiska konsekvenser för fårnäringen; dels direkta produktionsförluster och dels kostnader för behandling och förebyggande åtgärder.

Flesta bakterier godartade

Sara Frosth har analyserat en stor mängd prover från fårklövar. Resultaten i hennes avhandling, som läggs fram på fredag 9 december, visar att de flesta påträffade bakterierna är godartade som oftast ger lindriga infektioner. För att upptäcka och särskilja de mer sjukdomsframkallande från de mer godartade bakteriestammarna utvecklades känsliga molekylärbiologiska metoder i form av så kallade realtids-pcr:er. Metoderna kortade analystiden från flera veckor till en dag, jämfört med tidigare odling av bakterier och gelatin-gel-test, som analyserades utomlands till hög kostnad.

– Genom att dessutom utveckla en så kallad poolningsmetod, där fem klövprover samtidigt analyseras istället för varje prov för sig, kunde vi effektivisera analysen ytterligare. Efter utvärdering av poolningsmetoden samt realtids-pcr:erna används dessa metoder sedan 2014 regelmässigt i det svenska kontrollprogrammet, Klövkontrollen, säger Sara Frosth.

“Förekommer allvarliga fall”

– Även om de flesta svenska D. nodosus-stammar är godartade så förekommer allvarliga fall av fotröta vilka behöver studeras vidare.

Hela artikeln
SVA: Snabbare och effektivare analyser av fotröta hos får ››

Sverige scrapiefritt – många vill exportera

Efter att Sverige i september officiellt blev friförklarat från den dödliga får- och getsjukdomen scrapie är det en betydligare enklare process att sälja djur och semin till andra EU-länder. På fredag går tre baggar till Danmark.

Beslutet om en försumbar risk för scrapie i landet gör intygsreglerna enklare – det är inte längre nödvändigt att kontrollera scrapiestatusen hos enskilda besättningar vid export inom EU.

Hela artikeln
ATL: Sverige scrapiefritt – många vill exportera ››

Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll i flera utvalda län

Gård & Djurhälsan genomför gratis provtagningar i flera län. Passa på att låta provta era får och getter för Maedi-Visna/CAE före 31 december.

Provtagningen görs som en engångsprovtagning inom ramen för det förenklade programmet, FMV, som inte ger formellt status men ger ett besked om dagsläget i besättningen. Erbjudandet riktar sig främst till dig som inte låtit testa din besättning tidigare.

Fram till 31/12 besöker provtagare Ebba Ebbersten följande utvalda län:

  • Skåne
  • Kronoberg
  • Blekinge
  • Kalmar
  • Jönköping
  • Gotland

Läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida ››

Lamningsförlamning hos tackor

Vill ni delta i en enkätundersökning kopplat till ett examensarbete i husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet? Ämnet är lamningsförlamning.

Syftet med undersökningen är att studera när och varför lamniningsförlamning (hypokalcemi/kalkbrist) uppkommer och vad fårägare gör för att förhindra detta.

Mer information och enkät ››

Genombrott för forskning om vaccin mot fotröta

Antibiotika-fri kontroll av en bakterie som är orsakar difteri hos kalv och lever- och fotbölder hos både får och nötkreatur kan vara på gång.

Ett projekt vid Kansas State University (KSU) har patenterat en metod för att vaccinera nötkreatur mot Fuscobaterium necrophorum-infektion, som orsakar leverbölder.

Dock kommer ytterligare kliniska studier att krävas för att avgöra om metoden kan användas för att bättre får-hälsa. Detta enligt Rachel Clifton, University of Warwick School of Life Sciences, som studerar bakterien – en av de primära patogenerna när det gäller lever-bölder och en sekundär patogen för fot-röta.
– Vi vet att F. necrophorum är involverad i fot-röta hos får som en sekundär patogen. Nya studier vid University of Warwick har visat att den troligen kan öka sjukdomen svårighetsgrad, säger hon till Farmers Weekly.

– Därför, om vi hittar ett vaccin som är effektivt mot F. necrophorum så skulle det kunna bidra till att förhindra fot-röta, eller åtminstone minska sjukdomens svårighetsgrad för drabbade djur."

Men Rachel Clifton betonar också att fot-röta är en komplex sjukdom där flera bakteriearter är inblandade.

Hela artikeln
Farmers Weekly: Vaccine breakthrough could help tackle foot-rot in sheep ››
Översatt med Google ››

Sverige fortsatt lägst försäljning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU, men importländer knappar in på vårt försprång

Den nyligen publicerade ESCVAC-rapporten från EMA (Europeiska läkemedelsverket) med 2014 års försäljningsstatistik av antibiotika till lantbrukets djur visar att Sverige fortsatt har lägst antibiotikaanvänding inom EU.

Kött importeras till Sverige framför allt från Tyskland och Danmark som nu minskar sin antibiotikaanvändning. Rapporten visar att andra viktiga importländer som Polen och Italien ökar användningen.

Experter anser att det finns ett intresse hos konsumenter att köpa kött som är certifierat avseende låg antibiotikaförbrukning och det måste vara enkelt för konsumenten hitta detta kött.

Hela artikeln
Gård & Djurhälsan: Sverige fortsatt lägst försäljning av antibiotika … ››

Obduktionstransporter

Viktig information om obduktionstransporter till Eurofins laboratorium i Kristianstad.

Se Gård & Djurhälsans hemsida ››

Webbenkät om “Mineraler till svenska får”

Varmt välkommen att delta i webbenkäten som kommer ligga till grund för studien ”Mineraler till svenska får –vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?”

Mer information om studien och enkäten ››

Gå till webbenkäten ››

Lunginflammation hos lamm

Problem med hostande får förekommer i en del besättningar. Provtagningen för att ta reda på vad som orsakar lunginflammationen är problematisk på levande lamm och resultaten är osäkra.

I detta projekt samlar Gård & Djurhälsan lammlungor med påvisad lunginflammation från slakterier och undersöker dessa närmare. Vid undersökningen ska prov tas för bakteriologisk undersökning, samt PCR-prov för att undersöka förekomsten av Mycoplasma. Lungorna ska även undersökas histologiskt.

Läs mer
Gård & Djurhälsan: Projekt – Lunginflammation hos lamm ››