Wiromin2020_liten
Tranas2020
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
Fåravelsförbundet180
ggi_loop
Elitlamm_180x180
gdjh2015
banner_180x120
Backa Fårgård
Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Far_gif
Knarrhult2018
default logo

Hälsodeklaration vid försäljning av livdjur

Det är allmänt känt att den största risken att föra in smitta i sin besättning är vid köp av livdjur. Fåravelsförbundet och Gård & Djurhälsan har därför tillsammans tagit fram en hälsodeklaration som kan användas vid inköp och försäljning av får.

I Hälsodeklarationen läggs vikt vid smittämnen som lätt sprids vid livdjurshandel. Är säljarbesättningen ansluten till kontrollprogram som Maedi-Visnakontrollen eller Klövkontrollen ska intyg från dessa bifogas Hälsodeklarationen.

Klicka här för att hämta hälsodeklarationen ››

Se också ämnet smittskydd på Gård & Djurhälsans hemsida ››

Jordbruksstatistisk sammanställning 2019

Jordbruksstatistisk sammanställning finns nu på Jordbruksverkets hemsida.

Den innehåller en sammanfattning av den officiella statistiken om jordbrukssektorn för det senaste året.

Du kan bläddra i den i webb-butiken, eller läsa den i pdf kapitel för kapitel genom statistiksidorna.

jsc3a5-1

De ekologiska besättningarna med får mer än dubbelt så stora som de konventionella

I förra veckan publicerade SJV officiell statistik om antalet ekologiska djur och antalet företag med ekologiska djur i Sverige.

Det innebär att det är möjligt att räkna ut besättningsstorleken det vill säga antalet djur per företag för både konventionella och ekologiska besättningar.

Statistiken visar att ekologiska besättningar med tackor och baggar är mer än dubbelt så stora stora som de konventionella besättningarna. En ekologisk besättning hade i genomsnitt 71 tackor och baggar år 2018 att jämföra med en konventionell som i genomsnitt hade 28 tackor och baggar. Skillnaden har varit ungefär lika stor sedan man började mäta år 2009.

Läs mer:
Jordbruket i siffror: De ekologiska besättningarna med får mer än dubbelt så stora som de konventionella ››

Betesbloggen juni

Läs om betesskötsel i juni, lammtillväxt med mera i betesbloggen.

HKScanagri: Betesbloggen juni ››

Lovande utsikter för årets vallskörd

Nu har vallskörden kommit igång på flera håll i Sverige. Men fjolårets torka har satt sina spår. ATL har varit i kontakt med rådgivare för att se hur det ligger till över Sverige.

Läs mer
ATL: Lovande utsikter för årets vallskörd ››

Det digitala djuret II – Hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion

Under våren arrangeras av Gröna möten en seminarieserie kallad ”Det digitala djuret” i tre delar på olika platser i Västra Götaland. Det andra seminariet hade fokus på köttkvalitet med föredrag av forskare från Aarhus Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, samt presentationer av digitala lösningar kopplade till köttkvalitet.

Text Maria Edman

Del 2 hölls den 8 maj i Uddevalla och dagen innehöll följande föredrag:

  • Viktiga faktorer som påverkar en god ätkvalitet på nöt- och lammkött.
  • Ny modell för att förutsäga kvalitetskött
  • Digitala tekniker som stöd för mätning av köttkvalitetsparametrar
  • Spårbarhet genom värdekedjan

Under den första punkten redovisade SLU om två olika projekt de har genomfört. Dels jämförande studie på nöt om ätkvaliteten på nötkött påverkas av om djuren slaktas på ett större slakteri, jämfört med i ett mobilt slakteri. Man kunde tekniskt inte uppmäta några större skillnader på köttet, förutom på en punkt och det var blodlaktatet. Det är där man mäter stressnivån hos djuret, och det visade att djuren som slaktades i det mobila slakteriet hade ett högre blodlaktatvärde än de som transporterades till ett slakteri. Vilket alltså visade på att djuren som slaktades hemma på gården var mer stressade.

Det andra som redovisades var en test om olika uppfödningsmodeller påverkar ätkvaliten på lammkött. De lamm som testades var alla från samma besättning och av samma korsning dorset-finull, samtliga bagglamm. Man hade en grupp som föddes upp inomhus på ensilage + 0,8 kg kraftfoder per dag, en grupp som gick på åkermarksbete och fick tillskott av kraftfoder med 0,3 kg/dag, en grupp som enbart hade åkermarksbete och en grupp som gick på naturbete. Här fick man inga signifikanta skillnader mellan lammen med den tekniska mätningen, men tillväxten på lammen skilde sig åt och det var svårt att få lammen på enbart naturbete slaktmogna innan betet var slut. Så de naturbetesuppfödda blev i slakten något mindre. Däremot skilde sig den sensoriska mätningen, där de som åt av lammköttet tyckte att de som gått på enbart gräs (åkermarksbete och naturbete) hade en smak av hö.

Inom detta segment hade vi också en dansk föreläsare som presenterade flera olika undersökningar om vad det är vi upplever som bra ätkvalitet. Hon visade bland annat på att den EUROP-skala vi använder idag inte ger det resultat man väntar sig. Vid en sensorisk mätning av drygt 2000 lamm visade det sig att man tyckte lammen som hade O- och O smakade bättre än de som hade R och R+. Hon poängterade också att köttet kan dra lite åt smaken fisk när de bara äter gräs, men att man kan komma ifrån det om djuren får kraftfoder ca en månad innan slakt. Men en slutsats man kunde dra av alla dessa undersökningar, var också att det berodde väldigt mycket på vad man var van vid, för vilket kött man tyckte hade bra ätkvailtet. Men det som var utmärkande för alla undersökningarna var att det intramuskulära fettet (IMF) är avgörande för om man tycker att köttet är mört eller ej och för en bättre smakupplevelse.

Under Ny modell för att förutsäga kvalitetskött, fick vi se att vi i Sverige idag enbart bedömer köttet utifrån fyra olika bedömningar, medan Australien och USA har mellan 12-16 bedömningspunkter för köttet. Man jobbar också med att ta fram tekniska mätningar för att kunna mäta kvaliteten direkt på slakteriet, före styckning.

Efter lunch fick vi lyssna till föredrag om digitala tekniker som kan hjälpa oss i att få säkrare bedömningar och bättre ätkvalitet. Ett intressent föredrag från polisens forskningschef, som påtalade vikten av att införa teknik man har behov av. Teknik som är till för att lösa ett problem, inte att införa tekniken för teknikens skull.

Vi fick också ett föredrag om att man testar digital teknik med hjälp av en hyperspektral kamera för att mäta slaktkroppar, gäller främst nöt och lamm. Kameran lär sig att känna igen de olika klassningarna och man kan gå ifrån det manuella arbetet som görs idag, överlåta klassningen åt kameran. Det här ligger inte långt bort i framtiden, det handlar om några veckor till.

Med samma teknik hade en student ett exjobb om att mäta IMF i färdiga bitar från nötkött och hon lyckades att mäta det oavsett om köttet var inplastat eller ej. Det som behövs är att utveckla tekniken, så att man kan mäta innan köttet är styckat.

Till slut pratade vi om vad man kan göra för att säkerställa spårbarheten genom värdekedjan. RISE har tittat på hur man gör i vårt grannland Danmark och jämfört det med Sverige. I Danmark införde man obligatorisk elektronisk märkning av djuren 2010, de har dock inte krävt att man ska märka om djur, så 2018 gjordes bedömningen att ca 5 % av djuren fortfarande inte är elektroniskt märkta. I Sverige förordar slakteri, rådgivning och veterinärer att det ska bli obligatoriskt om det ska få någon genomslagskraft medans myndigheterna inte riktigt vill det, för de vill inte ge lantbrukarna en känsla av att vara övervakade. Men framförallt saknas det någon som vill ta tag i detta och skapa förutsättningar för att man ska kunna läsa de elektroniska märkena genom hela kedjan från bonden via transport, slakteri och fram till färdig produkt.

Vi fick också ett föredrag om blockkedjor, men nu började jag nog bli trött eller så var det bara svårt. Jag tyckte det var komplicerat och svårt, krävde stor kunskap för att kunna genomföras och för att skapa en kedja som sedan inte gick att redigera. För mycket arbete för alla i kedjan, om man frågar mig. Men föreläsaren, lärare inom datahantering, var lyrisk över detta, hur det fungerar och hur säkert det är.

Hur som helst, en otroligt intressent dag och huvudet fullt av nya funderingar kring hur tekniken kan hjälpa oss.


Ett kortare referat från Det digitala djuret I finns att läsa i veckobrevet från 29 mars.

Liveradio från Thomas Erikssons gård i Liden

Ca kl 11.45 den 7 maj blir det liveradio från Hälla Gård i Liden, missa inte det!

I december 2018 fanns det 417 000 får i Sverige

Det är den första skattningen av samtliga får inom jordbruksstatistiken sedan 1950-talet.

EU-lagstiftningen innebär att Sverige ska redovisa statistik om antalet får i December till Eurostat. Jordbruksverket brukar modellera antalet utifrån juniräkningen. För första gången använde Jordbruksverket i år resultatet från den får- och geträkning som görs i december varje år för att statistiskt räkna upp antalet får i Sverige, fördelat på tackor, baggar och lamm.

Antalet jordbruksföretag med får var i december 2018, ca 1 000 st färre än i juni 2018. Nästan alla jordbruksföretag har tackor och baggar medan ungefär hälften har lamm.

Resultatet visar att ca 45 000 får finns på platser som definitionsmässigt inte är jordbruksföretag. Den totala fårpopulationen i Sverige uppskattas därför i december 2018 vara drygt 417 000 djur, varav nästan 75 % är tackor och baggar.

Läs mer
Jordbruksverket: I december 2018 fanns det 417 000 får i Sverige ››

Betesblogg vår 2019

Nu öppnar HKScan sin betesblogg igen, riktad till får- och lammproducenter som vill lära sig mera om bete, strategier och som vill lyckas med sina beteslamm.

Missa inte Gunnar Danielsson och Elisabeth Svenssons texter om hur man bäst tar hand om vallar, beten, får och lamm.

HKScan: Betesblogg vår 2019 ››

Bilden visar ogödslad respektive gödslad vall som ligger jämte varandra. Påtaglig skillnad vilken vall som kommer igång snabbast!