Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
Siltbergs_banner2020_2
Far_gif
gdjh2015
ggi_loop
Banner-2017
Wiromin2020_liten
Tranas2020
banner_180x120
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Backa Fårgård
gimrarna
default logo
bildspel_checklista
bildspel_ullf
bildspel_rasindex
bildspel_baggauktioner

Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner.

Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här.

Remiss om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:XX) om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter

Datum: 2014-11-14
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
LRF
LRF Häst
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Nötköttsproducenter
Växa Sverige

Ladda ner remissvar ››

Förslag på föreskifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Saknr: L 100)

Datum: 2014-03-10
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Djurbönder
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Endast 4 kap. 11 § berör får.

Remissyttrande om förslag till rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Datum: 2014-02-20
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Svenska Djurhälsovården
Svensk Fågel
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötsköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Remissyttrande angående Jordbruksverkets förslag till fördelningsnycklar för vissa stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbruksverket remiss syftar till att inhämta synpunkter på hur medel i vissa åtgärder i kommande landsbygdsprogram bör fördelas till länsstyrelserna.

Jordbruksverket har föreslagit en fördelning till respektive länsstyrelse av stöd till bredbandsinvesteringar och investeringar i stängsel mot rovdjursangrepp.

Datum: 2014-02-19
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar ››

Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Datum: 2014-02-14
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Svensk Fågel
Svensk Mink
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska ägg
Sveriges Djurbönder
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötköttsproducenter

Ladda ner remissyttrande ››

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid

Regeringen har beslutat att se över den svenska jaktlagsstiftningen i syfte att få en mordernare och mera tydlig lagstiftning. Den ska ge en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt ett djurskydd för de vilda djuren, och grundar sig i ett behov av förbättrat gemomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Remissen om Viltmyndigheten är ett delbetänkande i jaktlagsutredningen där en ny myndighet, med större fokus på förvaltning och inte enbart bevarande, föreslås. Motiven är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor, och att viltet årligen orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp.

Datum: 2014-01-30
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissyttrande (pdf) ››

Yttrande om D8 och D9

Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9).

Svenska Djurhälsovården, LRF, LRF Kött, LRF Mjölk, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare och Växa Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag till nytryck av föreskrifterna D8 och D9.

Datum: 2013-10-16
Remiss: Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa
Svar:
LRF
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Djurhälsovården
Sveriges Grisföretagare
Växa Sverige

Ladda ner remissvar (pdf) ››

Remissyttrande rörande ursprungsmärkning av kött

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna (EU nr 1169/2011).

Ursprungsmärkningen rör gris, lamm, get och fjäderfä och ska antas den 13 december 2013 och träda i kraft den 13 december 2014.

Datum: 2013-09-25
Remiss: Livsmedelsverket
Svar:
LRF
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Svensk Fågel
Svenskt Kött

Ladda ner remissvar (pdf) ››