Knarrhult2018
ggi_loop
trns2017
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
banner_180x120
gimrarna
Hunden Herden
Elitlamm_180x180
agria_banner_far_180x180
Banner-2017
Backa Fårgård
gdjh2015
default logo
Slide background
bildspel_gotland2
bildspel_britter
Slide background
bildspel_leicester
bildspel_gotland

Stadgar etc.

På den här sidan hittar du information om föreningens stadgar, policy och programförklaring. Klicka vidare på läs mer under varje inledning för att läsa hela informationen inom varje ämne.

Programförklaring Svenska Fåravelsförbundet (SF)

Bakgrund

Svensk fårnäring genomgår i likhet med andra branscher en strukturrationalisering mot färre fårägare med större besättningar och professionalismen ökar.

Det finns ca 7000 fårbesättningar och en tredjedel av dessa har lammproduktion som huvudsaklig sysselsättning. Den genomsnittliga besättningsstorleken är knappt 30 vuxna får. Endast 10 %, det vill säga ca 700 besättningar, har fler än 50 vuxna får. En tredjedel, det vill säga ca 2300, har färre än 9 vuxna får. SF har i dag ca 2800 medlemmar.

Framtiden för lammproduktionen ser ljus ut och konsumtionen av näringens produkter, främst kött, skinn och landskapsvård ökar stadigt och ligger rätt i tiden. Konsumenten bryr sig allt mer om hur djuret har haft det under hela sin levnad och väljer produkter i ökad omfattning av etiska och hälsomässiga skäl.

Självförsörjningen av svenskt lamm är låg eller endast knappt 40 % varför näringen står inför en betydande utmaning och potential som få andra branscher kan uppvisa.

Mot bakgrund av denna utveckling vill styrelsen avge följande programförklaring. 

Continue Reading →

Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderade 2010 och 2011 (endast § 17 2 mom)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000 och 2006.

Continue Reading →

Rovdjurspolicy 2012

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002.

Mål
Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige.

Policy
I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.

  • Vi ansluter oss till slakteriföreningarnas nuvarande baskrav. 
  • Vi verkar aktivt för en god djurhälsa i fårnäringen.
  • Lammens genetiska tillväxtkapacitet skall utnyttjas genom att de får tillgång till en allsidig foderstat.
  • Avelsarbetet skall syfta till livskraftiga och funktionsdugliga djur. Alla former av genetiska defekter som sänker djurens funktionsduglighet skall avlas bort. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Att endast sälja djur som är friska och sunda utan kända ärftliga defekter, sjukdomar, parasiter eller annan brist, som blir till men för köparens bruk av djuren.