gdjh2015
banner_180x120
Elitlamm_180x180
Wiromin2020_liten
Far_gif
Banner-2017
ggi_loop
Svenska Foder
gimrarna
Tranas2020
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Stallmastaren liggande 1
Backa Fårgård
default logo
Slide background
Slide background

Svenska Fåravelsförbundet (SF) – programförklaring

Svenska Fåravelsförbundets mening och mål är att erbjuda stöd, kunskap och inspiration till alla fårägare oavsett inriktning och att tillsammans med lokalföreningarna, anslutna rasföreningar och aktörer inom branschen arbeta för att förbättra villkoren för fårnäringen i Sverige.

SF är en fristående, opolitisk och ideell organisationen utan några personliga vinstintressen.

Vårt uppdrag

SF agerar som en stark intresseorganisation för hela fårnäringen. Tillsammans med medlemmar och lokalföreningar arbetar SF för att tillvarata alla fårägares intressen, oavsett inriktning eller storlek. Det ska vara attraktivt och lönsamt att bedriva fårskötsel i hela Sverige med bra villkor för alla produktionsformer oavsett om det gäller avelsarbete, kött, mjölk, skinn, ull och/eller naturvård.

SF vill bidra till att tillsammans med medlemmar och anslutna föreningar utveckla och överföra kunskap- och erfarenheter för att höja kvaliteten på fårnäringens produkter och tjänster. Vi vill att fårnäringen tar större plats inom det gröna näringslivet och att produkter från svenska får och lamm presenteras som ett gott etiskt alternativ. Vår vision är att fårnäringen i framtiden tilltalar ungdomar, både som ett möjligt yrkesval och att får- och lammprodukter väljs av en bredare kundkrets.

Drivkraften i vårt arbete är en fårhållning med hög djurhälsa och djuromsorg, och att fårets alla produkter som kött, mjölk ull, skinn, naturvård och livskvalitet efterfrågas av svenska konsumenter. Fårnäringen ska stå för god djurhållning, avel med fokus på friska och hållbara djur samt produkter och tjänster som är miljömässigt hållbara och av internationellt hög kvalitet.

Svenska Fåravelsförbundet består av 24 lokalföreningar med egna självständiga förtroendevalda styrelser samt ett antal anslutna rasföreningar. Varje medlem är ansluten till förbundet och genom det medlemskapet även ansluten till en lokalförening. Som stöd för den lokala verksamheten finns en förtroendevald förbundsstyrelse, vilken i huvudsak agerar på nationell nivå, i dialog med anslutna föreningar och engagerade medlemmar.

Avel
SF är erkänd avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige.
SF bedriver Sveriges i dagsläget enda seminverksamhet för får.

Påverkansarbete
Förbättra näringspolitiska villkor, produktiviteten, konkurrenskraften och marknaden
Driva fårnäringens intressen i rovdjurfrågor
Skapa opinionsbildning
Verka som remissinstans

Nätverk och kunskap
Stöd till djurägarna i form av Elitlamm, kurser, information
Bidra till forskning
Verka för en bra djurhälsa
Skapa samarbeten, attraktionskraft och status

Tillsammans blir vi starkare
Svenska Fåravelsförbundet erbjuder dig stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. Tillsammans skapar vi samarbeten och förbättrar villkoren för ett attraktivt liv med får.

Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderad 2016 och 2018 (§ 16)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2011.

Continue Reading →

Rovdjurspolicy 2012

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002.

Mål
Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige.

Policy
I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.

  • Vi ansluter oss till slakteriföreningarnas nuvarande baskrav. 
  • Vi verkar aktivt för en god djurhälsa i fårnäringen.
  • Lammens genetiska tillväxtkapacitet skall utnyttjas genom att de får tillgång till en allsidig foderstat.
  • Avelsarbetet skall syfta till livskraftiga och funktionsdugliga djur. Alla former av genetiska defekter som sänker djurens funktionsduglighet skall avlas bort. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Att endast sälja djur som är friska och sunda utan kända ärftliga defekter, sjukdomar, parasiter eller annan brist, som blir till men för köparens bruk av djuren.

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Svenska Fåravelsförbundet (SF) har inget emot att nya raser förs in i Sverige och har full förståelse för att nytt genetiskt material kan behöva importeras, men vi förespråkar att embryotransfer och seminering ska användas så långt det är möjligt. Detta av smittskyddsskäl.

SF står tillsammans med en enad bransch bakom SDS rekommendationer för säker import av levande djur

Under ett århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge vi har idag. Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och länder, men handel och förflyttning av levande djur är det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt upp måste import av lantbruksdjur till Sverige göras med stor försiktighet.

Funderar du på att importera får?

SDS hjälper importörer att minska riskerna Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med import av lantbruksdjur. SF uppmanar importörer att alltid kontakta SDS för att få hjälp att genomföra importen på ett säkert sätt.

Vid import av levande djur bör man också beakta att det finns allvarliga sjukdomar som SDS inte begär provtagning för. Ingen livdjursimport är så nödvändig att den är värd införsel av nya sjukdomar eller resistenta parastiter som kan drabba fler besättningar än den importerande. Detta är ett ansvar som vilar på varje livdjursimportör.

Mer information om import av spermadoser och SDS ››