ggi_loop
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
gdjh2015
andelslamm_anim1
trns2017
banner_180x120
gimrarna
Banner-2017
Backa Fårgård
default logo
raser_texel2
raser_suffolk
raser_leicester2
raser_finull
raser_findor
raser_gotland
raser_kof
raser_fjallnas
raser_gute

Stadgar och policyer

På den här sidan hittar du information om föreningens stadgar, programförklaring och policyer.

Programförklaring Svenska Fåravelsförbundet (SF)

Bakgrund

Svensk fårnäring genomgår i likhet med andra branscher en strukturrationalisering mot färre fårägare med större besättningar och professionalismen ökar.

Det finns ca 7000 fårbesättningar och en tredjedel av dessa har lammproduktion som huvudsaklig sysselsättning. Den genomsnittliga besättningsstorleken är knappt 30 vuxna får. Endast 10 %, det vill säga ca 700 besättningar, har fler än 50 vuxna får. En tredjedel, det vill säga ca 2300, har färre än 9 vuxna får. SF har i dag ca 2800 medlemmar.

Framtiden för lammproduktionen ser ljus ut och konsumtionen av näringens produkter, främst kött, skinn och landskapsvård ökar stadigt och ligger rätt i tiden. Konsumenten bryr sig allt mer om hur djuret har haft det under hela sin levnad och väljer produkter i ökad omfattning av etiska och hälsomässiga skäl.

Självförsörjningen av svenskt lamm är låg eller endast knappt 40 % varför näringen står inför en betydande utmaning och potential som få andra branscher kan uppvisa.

Mot bakgrund av denna utveckling vill styrelsen avge följande programförklaring. 

Continue Reading →

Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderade 2010 och 2011 (endast § 17 2 mom)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000 och 2006.

Continue Reading →

Rovdjurspolicy 2012

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002.

Mål
Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige.

Policy
I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.

  • Vi ansluter oss till slakteriföreningarnas nuvarande baskrav. 
  • Vi verkar aktivt för en god djurhälsa i fårnäringen.
  • Lammens genetiska tillväxtkapacitet skall utnyttjas genom att de får tillgång till en allsidig foderstat.
  • Avelsarbetet skall syfta till livskraftiga och funktionsdugliga djur. Alla former av genetiska defekter som sänker djurens funktionsduglighet skall avlas bort. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Att endast sälja djur som är friska och sunda utan kända ärftliga defekter, sjukdomar, parasiter eller annan brist, som blir till men för köparens bruk av djuren.

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Svenska Fåravelsförbundet (SF) har inget emot att nya raser förs in i Sverige och har full förståelse för att nytt genetiskt material kan behöva importeras, men vi förespråkar att embryotransfer och seminering ska användas så långt det är möjligt. Detta av smittskyddsskäl.

SF står tillsammans med en enad bransch bakom SDS rekommendationer för säker import av levande djur

Under ett århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge vi har idag. Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och länder, men handel och förflyttning av levande djur är det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt upp måste import av lantbruksdjur till Sverige göras med stor försiktighet.

Funderar du på att importera får?

SDS hjälper importörer att minska riskerna Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med import av lantbruksdjur. SF uppmanar importörer att alltid kontakta SDS för att få hjälp att genomföra importen på ett säkert sätt.

Vid import av levande djur bör man också beakta att det finns allvarliga sjukdomar som SDS inte begär provtagning för. Ingen livdjursimport är så nödvändig att den är värd införsel av nya sjukdomar eller resistenta parastiter som kan drabba fler besättningar än den importerande. Detta är ett ansvar som vilar på varje livdjursimportör.

Mer information om import av spermadoser och SDS ››