banner_180x120
ggi_loop
Banner-2017
Stallmastaren liggande 1
Backa Fårgård
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
gdjh2015
Wiromin2020_liten
gimrarna
Knarrhult2018
Tranas2020
Siltbergs_banner2020_2
Elitlamm_180x180
Far_gif
default logo
Slide background
Slide background

Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF) bildades 1961. ”Stiftelsens ändamål är att stödja veten­skaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjande av produk­ternas kvalitet och produktionens lönsamhet” (§ 2 SSF´s stadgar). SF skall via SSF verka för bredd och djup inom fårforskningen.

Ordförande för Stiftelsen Svensk Fårforskning är Claudia Dillmann.

Beviljade fårforskningsprojekt

Stiftelsen Svensk Fårforskning har hållit möte och beslutat om de medel som utlysts till projekt inom vetenskaplig forskning till nytta för svensk lammproduktion och fårnäring.

Strategier och lönsamhet vid flasklammsuppfödning (249 000 kr)
Projektet är mycket välformulerat och intressant men behöver ställas mot övriga inkommande projekt.
Syfte och mål är till gagn för fårnäringen.
Projektansökan beviljas efter att övriga projekt samt projektekonomi i stort diskuterats.

Vilka faktorer påverkar kvalitet på nappaskinn (227 728 kr)
Intressant projekt eftersom detta direkt påverkar lönsamheten för fårnäringen.
Mötet ser projektet som mycket intressant och förslaget är att bevilja projektet.
Mötet diskuterar att projektet även skulle behöva innefatta pälsskinn.
Projektansökan beviljas.

Livdjur och parasitsmitta i svenska fårbesättningar (196 650 kr)
Projektet önskar undersöka förekomsten av resistens parasiter.
Bra formulerat och praktiskt genomförbart projekt.
Projektansökan beviljas.

Det var en bra bredd på de inkomna ansökningarna och många intressanta infallsvinklar för att föra näringen framåt. Tyvärr kunde vi inte bevilja fler projekt eftersom SFF har begränsade resurser, men vi har rekommenderat de avslagna projekten att söka medel/pengar via bland annat SJV, Svensk Lantbruksforskning, Stiftelsen för Strategisk Forskning och FORMAS.

Styrelsen för Stiftelsen Svensk Fårforskning

Påminnelse: Stiftelsen Svensk Fårforskning utlyser medel till forskning!

Stiftelsen Svensk Fårforskning inbjuder till att ansöka om medel till forskning.

Utlysning gäller medel till projekt inom vetenskaplig forskning till nytta för svensk lammproduktion och fårnäring. Upp till 700 000 kronor kan komma att fördelas i sin helhet eller delvis till av styrelsen för Svensk Fårforskning utvalda forskningsprojekt.

Stiftelsen för Svensk Fårforskning välkomnar fler tänkbara ämnesområden, men ser med fördel ansökningar där resultatet av forskningsprojektet syftar till att uppnå ”hållbar fårnäring och lammproduktion”. Vi kommer särskilt att lägga vikt vid att projektet är praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det har väsentlig betydelse för näringens utveckling. Stiftelsen stödjer både större och mindre ansökningar, löpande på ett eller flera år.

Ansökan till Stiftelsen bör i tillämpliga delar innehålla en bakgrundsbeskrivning till det ämnesområde man vill studera och dess relevans för fårnäringen, en tydlig frågeställning, en beskrivning av vilka material och metoder man planerar att använda sig av samt tidsplan och budget för det sökta projektet. Ange också om andra medel sökts till samma projekt (belopp och finansiär).

Ansökan ställs till Stiftelsen Svensk Fårforskning, Claudia Dillmann.
Mail: claudia@faravelsforbundet.com
Frågor om ansökan ställs till samma adress.

Ansökan ska ha inkommit senast fredag den 15 mars 2019.

Avelsvärden för svenska korsningsfår

Slutrapport till Stiftelsen Svensk Fårforskning
av Carl Helander1, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Emma Carlén och Kjell Johansson, Växa Sverige och Ulf Andréasson, Elitlamm

Drygt 20 % av besättningarna i Sveriges officiella avelsregister för får (Elitlamm Avel) utgörs av besättningar med i huvudsak korsningsdjur (Elitlamm, 2017). Vissa av dessa uppfödare av korsningsdjur bedriver systematisk korsning med en målinriktad produktion och långsiktig avel.

Fram till 2011 hade alla besättningar som var anslutna till Elitlamm Avel tillgång till ett selektionsindex, kallat ”lammindex”. Selektionsindexmetoden är en enkel metod för att avelsvärdera djur, där man skattar storleken av olika systematiska miljöfaktorer separat från de genetiska faktorerna. Problemet med denna metod är att den grundar sig på dessa konstanta antaganden om hur stora skillnaderna är mellan djur med olika miljöer. Eftersom skillnaderna i verkligheten inte kan antas vara identiska vid varje tillfälle ett djur avelsvärderas är metoden inte optimal för att bedöma djurs genetiska kapacitet.

I metoden ”Best Linear Unbiased Prediction” (BLUP) skattas de genetiska faktorerna samtidigt som miljöeffekterna, vilket ger mer korrekta skattningar av djurens verkliga avelsvärde.

Inom ramen för detta projekt gjordes korsningar av olika raser jämförbara med varandra genom att ta hänsyn både till raseffekter och korsningseffekter (heterosis). För att få bra skattningar av raseffekterna ingår alla renrasiga djur från köttraserna Texel (Kt), Dorset (Kdh), Shropshire (Ks), Suffolk (Ksu), Oxford Down (Ko), syntetiska rasen Jämtlandsfår (Kjf), lantraserna Finull (Lf) och Rya (Lr), djur från ”korsningsgrupperna” X, L och K samt djur som är korsningar mellan dessa åtta rena raser och 3 korsningsgrupper. Även får med litet inslag (mindre än 26 %) av annan ras t.ex. Gotlandsfår eller Leicester är inkluderade, men renrasiga djur från dessa raser ingår inte. Dessutom är inga renrasiga Gotlands- eller Leicesterfår med i den nu framtagna BLUP- avelsvärderingen för korsningsfår och därför inte heller med i basgruppen.

Hämta rapport (pdf) ››

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande

Slutrapport till Stiftelsen Svensk Fårforskning

Docent Elisabet Nadeau och Lantmästare Annika Arnesson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara
Docent Peder Nørgaard, Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap, Köpenhamns Universitet

Hämta rapport ››

Två nya studier om lammslakt och lammköttskvalitet

Nu finns två intressanta studier, som delvis respektive helt finansierats av Stiftelsen Svensk Fårforskning, att ta del av.

Lammslakt vid svenska slakterier – en enkätstudie

av Karin Wallin, Annika Arnesson och Katarina Arvidsson Segerkvist

Rapporten innehåller en sammanställd slakterienkät ställd till ett antal svenska slakterier som slaktar får/lamm och är genomförd under augusti/september 2015. Genomförandet av enkätstudien var ett av delmomenten i projektet “Ökad kunskap om svensk får- och lammköttskvalitet” för att stärka och utveckla kvaliteten på det svenska lammköttet.

Syftet med projektet var att genom enkäten få ökad kunskap om rutiner runt lammslakten vid svenska slakterier, med fokus på hantering av lammen före och efter slakt, metoder för hängning och nedkylning samt synpunkter på slaktkroppskvalitet och eventuella kunskapsluckor.

Projektet ”Ökad kunskap om svensk får- och lammköttskvalitet” är ett samarbetsprojekt med branchorganisationen Svenskt kött AB, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer och hämta Lammslakt vid svenska slakterier – en enkätstudie här ››

Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten – en litteraturstudie

av Annelie Carlsson, Annika Arnesson och Katarina Arvidsson Segerkvist

Denna litteraturstudie ingår som en del i projektet Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet och är finansierad av Stiftelsen Svensk Fårforskning.

Projektet syftar till att öka köttkvaliteten hos svenskt lammkött genom framtagande av optimerade rutiner från gården via slakteriet till handeln. Endast genom en ökad kännedom om vad som påverkar köttkvaliteten genom hela produktionskedjan kan köttkvaliteten öka, något som ytterligare skulle öka det svenska lammköttets mervärden. Därmed skapas förutsättningar för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet för svenska fårägare.

Läs mer och hämta Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten – en litteraturstudie här ››

Resistenta parasiter på Gotland

Från att Gotland för 10 år sedan betraktades som i princip fritt från fårens farligaste parasit, stora magmasken, finns nu i stället misstanke om att mycket svårbehandlade sådana maskar har etablerat sig.

Kortfattad bakgrund
Fårhälsovården och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under 2006 och 2007 tillsammans kartlagt resistensläget bland fårens parasiter i Sverige. Det visade att resistensläget i Sverige var tillfredställande bland annat tack vare en tradition av goda rutiner under betessäsongerna. Man har dock under 2013 påvisat dålig effekt vid avmaskning på en gård på Gotland.

Gotlandsstudie kommer att genomföras under 2014
Detta är en situation som tas på största allvar. En studie kommer att göras under 2014 i samarbete mellan Fårhälsovården och SLU.

Syftet är att beskriva den uppkomna situationen, att ytterligare undersöka huruvida resistens förekommer bland fårens parasiter på Gotland genom behandlingskontroller. Resultaten är av stor betydelse för öns fårnäring.

Ur ansökan;
“För att undersöka resistensläget bland fårens parasiter i fler besättningar på Gotland vill vi börja med att utföra en behandlingskontroll i grupper som blivit avmaskade med makrocyklisk lakton (Dectomax®, Ivomec® eller Noromectin®) före betessläpp under våren 2014. Träckprov tas enligt etablerad rutin från sex individer 7-10 dagar efter avmaskning. Proven analyseras på Vidilab med morfologisk identifiering av ägg/larver, men även med PCR-teknik på SLU. Samtliga prover sätts även för larvkultur. Snabba provsvar, med ett första resultat senast dagen efter att provet inkommit till labbet, möjliggör vid behov gårdsspecifika åtgärder innan djuren släpps på bete. I första hand inkluderas kontaktbesättningar till den gård där problem har identifierats.”

Studien finansieras till 50 % av LRF Kött och till 50 % med medel från Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF). SFF har beviljat ansökan med villkor att projektet följs av ett nytt projekt, vars syfte är att hitta strategier för att komma till rätta med problemet på nationell nivå.

Utredning om kontaktbesättningar
För att så noggrant som möjligt kartlägga situationen på Gotland krävs dessutom en utredning av kontaktbesättningar. Ett arbete som kräver stor öppenhet med information och samverkan mellan olika djurägare.

Informationskväll för lammproducenter på Gotland

Alla ni som håller får bjuds in till en informationskväll där fårexperter inom parasitologi redogör för läget och ger råd.

Experterna är Johan Höglund, SLU, Katarina Gustafsson och Fredrik Engström, SvdHV och Bitte Ljungström, Vidilab.

Tid: måndagen den 24 mars kl. 19.00
Plats: Lövsta, stora konferenssalen
Anmälan: Senast den 20 mars till: gunilla.lexell@lansstyrelsen.se eller sms:a 070 330 48 15.

Hämta inbjudan (pdf) ››

Utdelning från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning har den större delen av sitt kapital placerat i aktier och på grund av de senaste årens svaga utveckling på aktiemarknaden har inga nya pengar kunnat utlysas till forskning på fårområdet. Men i december beslutade stiftelsens styrelse att åter dela ut pengar och inbjöd till nya ansökningar.

När ansökningstiden gick ut i februari hade fyra ansökningar kommit in. Stiftelsen hade ekonomi att tillstyrka två av dem.

Anaplasmos
Det ena projektet som får pengar från stiftelsen är ”Anaplasmos, bakgrund och relevans för fårnäringen”.

Projektägare: Svenska Djurhälsovården.
Kontaktperson: Katarina Gustavsson.

Ensilage till får
Det andra projektet som får stöd är ”Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstatier, effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande”.

Projektägare: SLU, Skara
Kontaktperson: Elisabeth Nadeau

(Klicka på respektive titlel för att ladda hem ansökning/projektbeskrivning.)

Continue Reading →

Inbjudan till ansökningar från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Efter några års uppehåll har vi åter glädjen att kunna dela ut forskningsanslag från Stiftelsen Svensk Fårforskning.

§2 i stiftelsens stadgar lyder: ”Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjandet av produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.

För att uppnå ovanstående mål inbjuder härmed Stiftelsen Svensk Fårforskning till forskningsansökningar angående olika projekt som kan beröra alla aspekter inom fårproduktionen. Vi kommer särskilt att lägga vikt på att projektet skall vara praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det ska ha väsentlig betydelse för näringens utveckling. Vi är beredda att stödja både större och mindre ansökningar, löpande på både ett eller flera år.

Continue Reading →