Siltbergs_banner2020_2
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Banner-2017
Elitlamm_180x180
Far_gif
ggi_loop
Tranas2020
gimrarna
Backa Fårgård
Fåravelsförbundet180
Knarrhult2018
gdjh2015
default logo
bildspel_raser_OD
raser_jamtlandsfar
raser_halsingefar
raser_svartnos
raser_rya
raser_finull2
raser_dorper
raser_texel2
raser_dorset
raser_leicester2
raser_gotland
raser_gute
raser_fjallnas
raser_suffolk
raser_kof
raser_findor
Snabblänkar
Fårpodden Semin Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning

Senast uppdaterade lokalföreningar: Skåne | Jönköping | Halland

Tisdag 24 november och onsdag 25 november är kansliets och Elitlammsupportens telefon stängd på grund av styrelsemöte. Vi svarar på mail, men svarstiden kan vara något längre än vanligt.

Katalog för baggauktion i Linköping 2020

BaggauktionLkpng2020Nu är den här!

Ni finner katalogen för årets auktion på Lammproducenternas hemsida ››

Ni hittar också baggarna med bilder och i vissa fall video på Boskapstorget.

Lammproducenterna uppmanar baggköpare att i god tid gå in på Boskapstorget och skapa ett konto för att vara väl förberedda på auktionsdagen.

Frågor och svar om Gotlandsfårens och Finullsfårens nya rasindex

Den 4 september 2020 publiceras för fösta gången rasindex för Gotlandsfår och Finullsfår.

Sedan snart tio år har vi haft avelsvärden för enskilda egenskaper som födelsevikt, tillväxt, ullegenskaper och pälskvalitet. Nu har avelsvärderingen utvecklats vidare, och Gotlandsfår och Finullsfår är först ut med att få rasindex.

finullRIX

Skynda er, våra nya Rasindex är publicerade! Mia Brandqvist

Var hittar jag mina djurs index?
Ni med Gotlandsfår och Finullsfår finner djurens index i ert Elitlamm. I Avel & Produktion finner ni dem via Djurförteckningarna samt på Djurkorten under fliken Avel. I Avel Mini finns indexen under Mönstringssammanfattning.

I topp- och söklistorna i Elitlamm, och i seminbaggarnas lista, finns nu både avelsvärden och rasindex publicerade.

listansutseende

Man klickar på Ändra listans utseende för att välja vilka avelsvärden och index man vill se.

Vilka är de nya indexen?
För Gotlandsfår: KIX – köttproduktionsindex, PIX – pälsindex och RIX – rasindex.
För Finullsfår: MIX – modersindex, ULIX – ullindex och RIX – rasindex.

Hur har indexen konstruerats?
När indexen konstruerades gjordes en ekonomisk bedömning av relationerna mellan köttproduktion och päls/ull, samt inom köttproduktion mellan tillväxt och slaktkroppsegenskaper. Hänsyn har tagits till de korrelationer (samband) som finns mellan olika egenskaper, för att få önskad vikt på varje egenskap, och i möjligaste mån undvika oönskade avelseffekter.

I Fårskötsel nr 6 2020 kommer en artikel som handlar om hur indexen är konstruerade och hur tillväxt och ull/pälsegenskaper värderats ekonomiskt.

Vad är ett avelsvärde?
Avelsvärden är ett mått på djurets nedärvningsförmåga. Det visar alltså vad man kan förvänta sig från individens avkomma och inte hur individen själv presterar. Avelsvärden beräknas utifrån de inrapporterade uppgifterna som finns i Elitlamm.

De egenskaper som avelsvärden beräknas för är födelsevikt, tillväxt, formklass, fettklass, kullstorlek samt ull och pälsegenskaper. De redovisas som relativtal där 100 motsvarar medeltalet i basgruppen. Basgruppen omfattar alla djur som är födda 1–5 år före den aktuella beräkningen.

Vad är skillnaden mellan direkta avelsvärden och maternella?
Direkta värden kan mätas på avkomman medan maternella egenskaper är vad vi kan förvänta oss när baggens eller tackans döttrar blir mödrar.

Vad är ett rasindex?
Syftet med de nya indexen är att sammanfatta djurens avelsvärden. Det kan avse de flesta egenskaperna som vi har avelsvärden för och kallas då rasindex, RIX. Eller så kan det avse en eller en grupp av egenskaper, för finullfår ULIX som väger ihop ullegenskaperna. ULIX har varit svårt att konstruera eftersom flera av ullegenskaperna motverkar varandra (krus, längd t.ex.) på ett icke önskvärt sätt men ULIX är bästa möjliga kompromiss mellan dem.

Gotlandsfårens pälsindex, PIX, består enbart av avelsvärdet för helhet päls eftersom det sammanfattar pälsegenskaperna på ett bra sätt. De olika pälsegenskaperna (lock, pälshår etc.) motverkar inte varandra och har hög korrelation  med helhet päls. Hög korrelation innebär att egenskaperna ofta samverkar, som att ett bra pälshår bidrar till en bra lock.

Enkelt beskrivet är de nya indexen ett jämförelsetal och redovisas som en avvikelse från rasens medeltal.

De nya indexen har medel 0, ett värde över 0 är alltså bättre än medel och ett värde under 0 är sämre än rasens medel för den aktuella egenskapen.

Varför är medel 0 för de nya indexen när det är 100 på avelsvärdena?
För att tydligt visa att indexet inte är ett avelsvärde, utan en sammanvägning av flera avelsvärden, redovisas indexet med medel 0.

Vad ingår i de olika indexen?
Man skiljer på mätegenskaper, det man använder för att beräkna indexet och målegenskaper, de egenskaper man vill nå ett resultat på. Vissa egenskaper skiljer också på direkt och maternellt. Man kan säga att direkta värden kan mätas på avkomman medan maternella egenskaper är vad vi kan förvänta oss när baggens eller tackans döttrar blir mödrar.

Gotlandsfår:

 • KIX, köttproduktionsindex: målegenskapen är tillväxt till slakt och slaktklasspoäng. Det som mäts är tillväxt mönstring (direkt och maternell) samt mönstringsklasspoäng
 • PIX, pälsindex: målegenskap och mätegenskap är helhetspoäng päls
 • RIX, rasindex: en sammanvägning av KIX och PIX

Finullsfår:

 • MIX, modersindex: målegenskapen är tillväxt till slakt och slaktklasspoäng. Det som mäts är tillväxt mönstring (direkt och maternell) samt mönstringsklasspoäng. Då Finull valt att lägga en högre vikt på maternell tillväxt har de också bestämt att detta index ska heta modersindex
 • ULIX, ullsindex: målegenskapen är alla ullegenskaper vid mönstring dvs krus, längd, stapel, jämnhet, glans och täthet
 • RIX,rasindex: en sammanvägning av MIX och ULIX

Varför mäts tillväxt vid mönstring och inte vid slakt?
Eftersom det finns starka samband mellan tillväxt till slakt och tillväxt till mönstring kan man använda mönstringsuppgifter även om målegenskapen är tillväxt till slakt. Det ger flera fördelar, antalet mönstringsregistreringar är många fler än antalet slaktregistreringar, uppgifterna är registrerade och kan användas vid beräkning av avelsvärden i månadsskiftet augusti/september samt att lammen antas ha fått en mer likartad behandling fram till mönstringen. Till slakt går en del lamm direkt från bete utan tillskott medan andra får kraftfoder i flera veckor innan de blir slaktmogna.

Hur ska vi använda rasindexen?
Ett index är ett urvalsinstrument när man väljer livdjur. Genom att rangera djuren efter index får man en första kvalitetsvärdering som man sedan går vidare från och granskar kandidaterna noggrannare.

Antingen väljer man att rangera dem efter RIX eller något av delindexen beroende på produktionsinriktning. Är man specialiserad päls eller ullproducent är det de indexen som gäller. För Gotlandsfåren kan man säga att RIX i stort sett motsvarar den värdering som låg till grund för topplistorna även om vi inte redovisade något index. Nu får alla djur i besättningen index som redovisas i Elitlamm.

Det är viktigt att vara medveten om att ett index, lika lite som de ingående avelsvärdena, inte berättar hela sanningen om ett djur. Alla egenskaper har inte avelsvärden och därför påverkar de inte indexet. Som exempel kan nämnas benställning och klövkvalitet. Inte heller om djuret har några mindre önskvärda egenskaper som ulliga ben eller kroksvans.

När indexen konstruerades gjordes en ekonomisk bedömning av relationerna mellan köttproduktion och päls/ull samt inom köttproduktion mellan tillväxt och slaktkroppsegenskaper.

Text Mia Brandqvist, augusti 2020

Risar slopad vargjakt i Halland

Källa: Jakt & Jägare
”Helt galet”, enligt Fåravelsförbundets bas.

Att inte länsstyrelsen i Halland på en gång beslutar om skyddsjakt på varg efter att sammanlagt 44 får dödats i tre vargattacker i Veddige är ”helt galet”. Det anser Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande för Svenska Fåravelsförbundet. Hon vill ha en utökad paragraf 28, så att vargar kan spåras och skjutas när de lämnat en hage.

Den vargdrabbade fårägaren i Veddige har cirka 1 000 får. Ska alla hagar ha elstängsel är det cirka två mil som ska stängslas. Gudrun Haglund-Eriksson, basen för Fåravelsförbundet, vänder sig kraftigt mot att länsstyrelsen i Halland kräver att det sätts upp godkända ”rovdjursavvisande” elstängsel innan det kan beslutas om skyddsjakt på varg.

Laddar för ny rovdjursvaka
Den 16 september kommer Fåravelsförbundet att arrangera rovdjursvakor i hagarna igen. Senast det skedde var 2014 och 2015.
– Nu gör vi om den manifestationen för att få fram modiga beslut i vargfrågan. Det går inte att bara lyssna på bevarandesidan i rovdjursfrågorna. Nu gäller det att det värnas om de betande tamdjuren. De behövs. Betet bidrar till den biologiska mångfalden och ger en artrikedom som är större än i regnskogar, argumenterar Gudrun Haglund-Eriksson.

Hela artikeln
Jakt & Jägare: Risar slopad vargjakt i Halland ››

Läs om Rovdjursvaka 2020 ››

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig för både små och stora djurgårdar. Det visar en ny rapport som har utrett digital teknik inom djurhållningen.

Digital teknik kan ge bättre djurskydd och öka miljönyttan. De digitala tillämpningar som är mest intressanta för djur på bete är journalföring, märkning, tillsyn, stängsling och planering av produktion. Genom information från elektroniska öronbrickor kan djurens identitet läsas av säkrare. Digitala öronbrickor sparar också tid vid transporter, förflyttningar och vid tillsyn. De ger också en större säkerhet för djurskötaren vid hanteringen av djuren.

Ur ett miljö- och lantbruksperspektiv har virtuella stängsel en mängd potentiella fördelar, bland annat kan lantbrukarna bevara och använda fler avlägsna, svårstängslade naturbetesmarker och skogsbeten. Virtuella stängsel som använder el för att styra djurs beteende är idag inte tillåtna i Sverige , eftersom studier har visat att el kan orsaka stress och lidande hos djuren. För att det ska bli möjligt att tillåta virtuella stängsel behövs mer forskning och utveckling av tekniken som kan garantera djurens välfärd.

Viktigt med lönsam och stabil teknik
För att öka användningen av den digitala tekniken är det viktigt att djurhållarna upplever att den är lönsam och tillförlitlig. Användarvänlighet och integration med andra system behöver bli bättre för att få lantbrukarna att använda systemen och för att de ska ge maximal nytta.

Det kan bli dyrt för ägare av mindre besättningar att skaffa den nya tekniken. Därför är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter det finns att stödja och främja utvecklingen av digital teknik, särskilt för mindre djurgårdar.

Staten bör främja utvecklingen
Staten behöver fortsätta att finansiera utbyggnaden av bredband eller radiolänk i glesbygder och områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Standardiseringen av olika gränssnitt behöver fortsätta, det ger lägre kostnader och skapar möjligheter till nya och mer avancerade tjänster.

För att möjliggöra tillämpningar med digital teknik behöver regelverk på vissa områden ses över så att de inte fördröjer utvecklingen.

Mer information
Rapporten Digitaliserad teknik för att främja betesdrift
Rapporten är framtagen inom CAP och hållbarhet som är ett samverkansuppdrag mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet.

Ett stängsel för 3,8 miljoner mot varg

Tyskarna ska uppföra ett 35 km långt elstängsel som ska skydda betande får mot vargangrepp. Stängslet ska uppföras i förbundslandet Niedersachsen på skyddsvallarna ut mot Nordsjön.

Tidvattnet gör att området kan översvämmas. Men man har uppfört skyddsvallar. Betande får är lämpliga för att hålla vallarna i stånd.

Läs mer
Jakt & Jägare: Ett stängsel för 3,8 miljoner mot varg ››

Ni hänger väl med ut i fårhagen den 16 september?

veckobrev

28 augusti 2020 | Mycket om rovdjur denna vecka. Ska du seminera i höst finns det viktig information en bit ner, missa inte den.

Tycker ni att det börjar bli dags för en ny rovdjursvaka? Höstarna 2014 och 2015 gick vi fårägare man ur huse en kväll i september för att vaka i våra fårhagar, och media bjöds in att besöka gårdar runt hela landet. Vi samlades runt en Facebooksida och förvånades då över hur mycket gemenskap vi kände genom denna enkla digitala kontakt. Det var härligt, även om orsakerna till gemenskapen var mindre roliga. Syftet med vakorna var att få fler att förstå hur det är att leva med oron för att älskade djur ska angripas, och att se sin försörjning hotad. Dessa vakor uppmärksammades faktiskt en hel del i media. Det är fem år sedan förra vakan, och när vi ser tillbaka på hur vi lyfte frågan då kan vi konstatera att vi är kvar i samma läge. Regeringsbeslut följs inte, politiker och tjänstemän sviker oss. Vi har också haft en sommar med många angrepp, och den är ännu inte över.

Så den 16 september kl 19–21 bjuder vi upp till Rovdjursvaka. Vi vakar över våra egna får hemma i hagarna, och vi hoppas att många fårägare sluter upp. Vi ses i Facebookevenemanget Rovdjursvaka 2020. Bjud gärna in vänner och grannar. Oroliga djurägare med andra djurslag är förstås också välkomna.

Lotta wallberg OnsÑng Ljusdal
Lotta Wallberg med vapendragare vakar i Ljusdal 2014. Vi vakar för att få uppmärksamhet i rovdjursfrågan. Mys med fåren, och kanske även familj/vänner/grannar/inbjudna, ingår i konceptet.

Samtidigt bjuder vi ut media till fårhagar på ett antal platser i landet. Planering av dessa träffar pågår, mer information kommer. Kan du tänka dig att prata med lokal media i din hage, hör av dig till Gudrun eller till din lokalförening. Det finns färdigt material, sammanställda siffror och tips till alla som behöver. Ofta vill media hellre komma på dagen än på kvällens vaka, men de vill alltid träffa får.

nattvaka

På Bengstorp nattvakas det för fullt, eftersom utomhuslamning pågår. Den 16/9 får Gudrun sällskap i fårhagen. Hoppas du också vill vara med! Foto Gudrun Haglund Eriksson

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län har haft möte idag. Licensjakt på varg diskuterades. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet kommer att ha samråd och beslut ska tas senast den 1 oktober. Årets inventering säger att det finns 365 vargar i landet, så det finns ett visst utrymme för jakt.

vargens-utbredning
Bild från Viltförvaltningsdelegationens digitala möte idag.

Revidering av vildsvinsplanen diskuterades, målet är att halvera stammen på 5 år. Det gäller att markägare och jägare samarbetar, att man jagar över gränser och tar hjälp av proffsjägare när man inte hinner eller orkar. Ta bort all utfodring och sköt åtling noggrant, använd bara spannmål, ärtor eller majs. Uteslut alla rotfrukter, det ger en ökad tillväxt och föryngring enligt viss forskning.

vildsvinsolyckor
Kurvan över trafikolyckor med vildsvin pekar brant uppåt och den bör även kunna illustrera hur problemet med sönderbökade beten och vallar ökar. Bild från Viltförvaltningsdelegationens digitala möte idag.

Mellansvenska förvaltningsområdet kommer under året att jobba fram övergripande riktlinjer för vad som ska gälla vid skyddsjakt, det är inte rimligt att det skiljer sig mellan länen. Men respektive länsstyrelse kommer till syvende och sist att ta beslut och pröva varje enskilt fall.

Alla som har rovdjursavvisande stängsel, glöm inte att ansöka om bidrag till röjning under dessa, rekommendationen är 5 kr/m. Ansökan lämnas till er länsstyrelse, sök på deras hemsida efter mer information.

De nya avelsindexen för gotlandfår och finullsfår kommer att finnas med när resultatet av andra avelskörningen presenteras den 5 september. Syftet med dessa rasindex är att sammanfatta djurens avelsvärden och vara till hjälp vid avelsurval. Vi kommer att publicera mer information om hur indexen konstruerats och fungerar innan gotlandsfårens PIX, KIX och RIX respektive finullsfårens ULIX, MIX och RIX publiceras nästa vecka.

Redan nu finns en introduktion till ämnet rasindex att läsa i senaste Fårskötsel.

seminerameraUnder nästa vecka måste man boka ett kvävekärl till årets semindoser, om man vill vara säker på att få ett. Beställningar av lagerhållna doser som ska levereras v 38 måste också beställas senast den 4 september. Alla viktiga datum inför seminsäsongen finns här.

Beställningssedlarna har uppdaterats, så ladda hem på nytt innan du fyller i och skickar in.

Ska du ska seminera med doser som du har kvar i eget kärl, och alltså inte kommer att beställa några nya doser i år, behöver du ansöka om att seminera på SFs tillstånd via denna blankett. På samma blankett meddelar du vilka baggar som ska användas, då gör Elitlamms support dem tillgängliga i ditt Elitlamm.

Riksbedömningsturnén för päls och ull fortsätter. Har ni sett att Gotland Fåravelsförening visat läckra “pälsbläddringsbilder” på alla baggar med 4,5 eller 5 i helhet på sin Facebooksida? Många fina baggar på Gotland i år, vi gratulerar!

Föreningen Ryafåret kallar sina medlemmar till digitalt årsmöte lördagen den 12 september kl 13. Mötet hålls i Microsoft Teams. Årsmötes handlingar har skickats till medlemmarnas e-post. Anmälan senast 6 september. Välkomna hälsar Carina Wenngren, Föreningen Ryafårets sekreterare.

Ännu mer om rovdjur. I det senaste numret av Fårskötsel finns en insändare från Staffan Östlind och Cecilia Möller, fårägare i Skåne. De berättar om hur de på fyra veckor efter betessläpp förlorat 6 av 42 lamm till en rävhona med ungar som bor i grannskapet. De konstaterar att ingen vet hur många lamm som varje år förloras till räven, men att det rovdjuret troligen ligger bakom flest rovdjursdödade lamm. Vi bönder får heller ingen ersättning för rävtagna lamm. De avslutar sin insändare med att problemet brukar avta när lammen blir större på eftersommaren, men sedan pressläggning av tidningen har det blivit en fortsättning på historien.

En granne var påpasslig med kameran och fångade rävfamiljen som helt naturligt vandrade omkring mitt i fårflocken, utan att fåren synbarligen brydde sig ett dugg. Rävungarna lekte och stojade medan fåren låg kvar och idisslade. Det hela hade varit väldigt pastoralt om det inte hade slutat med att en av de halvvuxna rävungarna avslutade med att knipa ytterligare ett lamm som kvällsmat. Även detta fångades på bild.

Räv med lamm
Här ser ni bilden på rävungen med lammet i munnen. I nästa nummer av Fårskötsel kommer fler bilder på rävarna som leker bland fåren.

Trevlig helg önskar SF!

frostnatt
Tredje morgonen i rad med frost i Värmland. Mindre kul tycker fåren och husse. Foto Ulf Ekholm

Gimrar-utfodring
På Gotland hänger sommaren kvar. Foto Anna Törnfelt

Tackor-Svajde
Alla Ollajvs damer har nu semester efter veckans sista lammavskiljningar. Foto Anna Törnfelt

Sammanställt av AnnaSisy

”Även döda djur är viktiga”

Åsa Lundgren är djurhälsoveterinär och obducerande veterinär på Gård & Djurhälsan. Här berättar hon om några vanliga orsaker till plötsliga dödsfall på bete, på vilket sätt obduktion kan vara ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och hur en del av problemen kan förebyggas.

– Det finns många anledningar till att man vill veta varför ett djur har dött. En av anledningarna kan vara att en veterinär varit ute och tycker att den har gjort allt för att behandla djuret korrekt, men det har ändå avlidit eller måste avlivas. Då vill man ofta som veterinär veta om behandlingen varit dålig eller om det var något annat fel på djuret. Det är en viktigt återkoppling, en slags kvalitetssäkring för de kliniska veterinärerna som är ute på fältet.
Viktigt verktyg

Som medlem hos Gård & Djurhälsan är man prenumerant på ett så kallat hälsopaket där vissa tjänster, exempelvis obduktion, ingår i årsavgiften. Det är av stor betydelse ur flera aspekter menar Lundgren.

Läs artikeln om vad man ska tänka på för att undvika plötsliga dödsfall och om vanliga dödsorsaker hos obducerade djur.

Jordbruksaktuellt: ”Även döda djur är viktiga” ››

Värmebölja och skolstart

veckobrev

21 augusti 2020 | Stor efterfrågan på lamm, LRF manar till kamp, ull på schemat och nu har årets riksbedömningsturné dragit igång. Dessutom får vi hänga med på Leicesterfårföreningens årsmöte med ullkunskap.

Köttdelegationen har haft möte under veckan och nu tar hållbarhetsarbetet form. Specifika hållbarhetsmål ska nu specificeras för de olika djurslagen, som tillägg till de gemensamma målen.

Kollpålammen har också haft ett avstämningsmöte, i dag har gruppen över 850 följare på Facebook och räckvidden för inläggen är tusentals läsare. Är du inte en av dessa, gå in och gilla sidan. Bjud in vänner och bekanta som har får, så hjälps vi åt att sprida kunskap och tips. Det finns många matnyttiga tips i det senaste inlägget, som handlar om att förhindra att lammen stannar upp i sin tillväxt så här års.

Väg lammen och ändra planeringsanmälning om de inte hinner bli klara i tid. Det är viktigt att lammen är färdiga när de går till slakt, och att slakteriet vet om lammen kommer eller inte. Annars fungerar inte marknaden för lamm, och det påverkar även lönsamheten både för oss bönder och för slaktbranschen extremt mycket.

Avräkningspriserna ligger fortfarande högt vilket är mycket positivt, och det är en stor efterfrågan på svenskt lamm. Det finns en viss oro att lågkonjunkturen ska påverka priserna framöver, men det största orosmolnet är att antal slaktade djur har sjunkit totalt, vilket gör det allt svårare för handeln att planera för olika erbjudanden och kampanjer. Har ni möjlighet att lägga på några extra tacklamm så gör det, hungern efter lammkött är stor.

Utbildningen till driftsledare vid Forslundagymnasiet i Umeå har dragit igång efter sommarlovet. Eftersom Claudia håller i 10-poängskursen i Ull och Skinn för de elever som valt inrikting får, kan vi dela med oss av bilder och lite inside information från denna spännande utbildning. Driftsledarutbildningen är 1,5 år lång, och nu när de gått sitt första år väljer eleverna inriktning.

Forslunda
Tre av de 16 eleverna har valt inriktning får. Foto Claudia Dillmann

Forslunda_tovning
Eleverna har fått prova olika förädlingstekniker och vad olika ullkvaliteter har för egenskaper och möjligheter som kan utvecklas. Här har de tovat med ull från Dorper-Dorsetkorsningar (t.v.) respektive mjölkfår (t.h.). Ullen kommer från deras egna gårdar. Denna ull har tidigare ofta använts/sålts som trädgårdsull, eller körts till skogen. Nu vet vi att den går att produktutveckla, och att det kan gå att få ullekonomi även på denna typ av ull. Foto Claudia Dillmann

LRF har blåst till strid om pengar till jordbruket och startat en namninsamling för den svenska maten. “Om inte sommarens förhandlingsresultat på EU-nivå ska slå hårt mot oss svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion måste nu en del av den rabatt som regeringen förhandlat sig till användas för att öka den svenska medfinansieringen av landsbygdsprogrammet med 500 miljoner kronor per år.” Detta mot en bakgrund där Sverige arbetat aktivt inom EU för att minska jordbruksbudgeten. LRFs öppna brev till regeringen finns att läsa här.

Om CAP och jordbruksbudgeten är frågor som är svåra att greppa, finns det en kortare sammanfattning om vad som har hänt när det gäller EU-budgeten, vilka konsekvenser det svenska beslutet kan få och LRFs syn på frågan här.

Närmast kommande gårdsbesök hos Långaryds Lamm är fullbokat. Graute på Gotland den 3/8 har ett fåtal platser kvar, och därfter är ni välkomna till Lindås Lamm i Värmland. Elsa Lund Magnussen från Lindås Lamm pratade om att sälja lammkött direkt till konsument i P1s Plånboken häromdagen, och efter att ha lyssnat på henne är vi säkra på att det blir ett superintressant gårdsbesök. Eller som Britta utbrast: JAG blev också sugen på att köpa lammskött av henne! Alla höstens Om Får och Foder-gårdsbesök finns här.

Eftersom vi fått genomgående positiv feedback för Om Får och Foder, som ett mycket väl genomfört och alltigenom uppskattat och lyckat projekt, passar vi på att visa EU och Jordbruksverket uppskattning för finansieringen. Svenska Fåravelsförbundet är projektägare, Britta är projketledare och SF sammarbetar med Gård & Djurhälsan som genomför de praktiska utbildningstillfällena med lammrådgivaren Theo den Braver som magister och inspiratör.

logga SJV EU

Premiär idag i Bohuslän för riksbedömning av ull- och pälsraser. Vi har fått massor med bilder, tack Bohuslän! Ni får se några här, men det finns på vår Facebook-sida (i bildtexterna finns lite närmare beskrivet hur en riksbedömning går till).

Coronasafe
Såhär ser en Corona-säker riksbedömning ut. Som taget ut Folkhälsomyndighetens skolbok, vi är imponerade. Domare är Maria Ericsson och Anita Forsberg, två rutinerade riksdomare från Gotland på fastlandstripp. Foto Monica Öberg

I vanliga fall är riksbedömning på Jordhammar en ganska livlig tillställning där traktens pälsnördar surrar runt baggarna för att diskutera deras olika kvaliteter och brister, och ibland behöver hyschas för att inte störa domarna. När domarna hittar en extra fin bagge tränger alla in sig i båset för att gratulera och få känna på hur ett ytterst bra pälshår känns och studera den fina locken. Besökare och nyfikna är normalt varmt välkomna till riksbedömningarna för att titta och lära. Men i år får vi tacka nej till studiebesök och hålla strikt ordning och avstånd mellan domare, funktionärer och djurägare. Det får gå det också, och vi önskar alla djurägare som tar sig till årets bedömningar lycka till!

sprallbordet
Väntar på sin tur. Foto Monica Öberg

I morgon välkomnar Jönköping, där också ett trettiotal baggar är anmälda, sina djurägare till traditionsenlig riksbedömning. Gotland har hittills 128 anmälda. Max är 130 djur, det är vad som hinns med innan domarna ska med färjan. Möjligen finns 2 platser kvar för efteranmälan, med reservation för att de kan ha gått åt under dagen.

Baggauktion Jönköping har publicerat information om årets auktion, anmälningsblankett finns på plats.

Även information om Baggauktion Mälardalen, som i år hålls digitalt, finns på hemsidan.

Nya Fårskötsel, nu eller annars mycket snart i din brevlåda. Några rubriker är Utveckling av vinterlammsförmedling – få tillbaka skinnen, Får kan göra stor nytta i odlingen, Seminskolan 4: Dags att seminera, Om inköp av livdjur och veterinärers tystnadsplikt och Hur kan vi kombinera ökad livsmedelsproduktion med varg och övrigt vilt? Detta och mycket mer!

tidning
Sveriges bästa fårtidning, helt enkelt. Visserligen i stor brist på konkurrens, men alla fårägare i hela Sverige borde väl vilja läsa allt bra som står in den här blaskan? Foto Britta Wendelius

Svenska Leicesterfårföreningen delar med sig av text och bilder från sitt årsmöte som hölls för några veckor sedan. Mötet hölls under två dagar på Båvens Spinnhus i Flen, där man utöver årsmöte också vidareutbildade sig om ull. SFs Gudrun var inbjuden som talare och hon berättade om aktuella frågor som förbundet jobbar med. Detta årsmöte 2020 öppnade mångas ögon för hur värdefull leicesterullen är. Båvens Spinneri, kan vidarförädla vår ull till unikt vitt och glänsande garn och andra produkter. Karin, Båvens VD, uppmanade oss att hantera ullen väl vid klippning och inte kasta den. Ull från leicesterfår kan nyttjas till många intressanta produkter. Spännande affärsidéer framkom på samma sätt som nu sker med den grå pälsullen.

Tack för att vi fick hänga med! En hel artikel om mötet och studiebesöket, med fler bilder, finner ni här.

Årsmötet-2020-gruppbild
24 personer deltog, så alla är inte med på gruppbilden. Foto Arne Sturesson

Birgit-Sturesson,-Gudrun-Haglund-och-Carin-Strömberg
Birgit Sturesson, Leicesterfårföreningens ordförande, Gudrun Haglund, SF och Karin Strömberg, Båvens Spinnhus. Foto Rose-Marie Billefält

Carin-Strömberg-vd-på-Båvens-Spinnhus-visar-det-första-garnet-som-spunnit-från-tasmanska-leicesterlamm.
Karin visar det första garnet som spunnits från tasmanska leicesterlamm. Foto Arne Sturesson

Trevlig helg önskar SF!

118187960_332777964526506_3301144804528929103_n
Värmen påverkar boskapshundarna, Padrona tar sig en välförtjänt paus i skuggan när dagen är som hetast. Gårdens strategi med hundarna är vakt dygnet runt av liv-bagglamm och avelsbaggar, som fått delar av trädgården att kalla sina. Tackorna tas ut på morgonen till dagbeten, och in till natthage på kvällen. I natthagen får även de skydd av de tre hundarna. Bökigt system kan tyckas, men ett väldigt effektivt skydd. Ska absolut inte ses som en “allmän” lösning för vår näring, påpekar husse Ulf. Foto Aina Ekholm

nyttlammår
Ny lamningssäsong på Bengtstorp. Foto Gudrun Haglund Eriksson

vitblandgrå
När man inte nöjer sig med en ras kan man ha till exempel två. Eller varför inte tre? Här leicestertacka i den grå flocken. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Burgsvik
Einar har varit på Gotland. Denna gång helt utan fårärende, men dessa får utanför Burgsvik kom med på bild av bara farten. Foto Einar de Wit

Lena-Eriksson
Vad kan man inte göra med ull? Konstnären som gjort den nåltovade border collien heter Lena Eriksson. (Modellen på foto till vänster.) Foto Gudrun Haglund Eriksson

finullihagen
Finullsfår som verkar nöjda med livet. Foto Mia Brandqvist

komhonhargodis
Fast har du något gott med dig blir vi ännu nöjdare! Foto Mia Brandqvist

minsten
Det här var ju min sten. Foto Mia Brandqvist

Visby
Solnedgång i Visby, inklusive Nynäsbåt. Foto Einar de Wit

Sammanställt av AnnaSisy

Från råull till glänsande garn

Sista helgen i juli höll Svenska Leicesterfårföreningen sitt årsmöte på Båvens Spinnhus AB med tema ull. Birgit Sturesson, Leicesterfårföreningens ordförande berättar.

Trots covid-19 risken deltog ett drygt 25-tal medlemmar. Mycket handspritande blev det, men det vackra sommarvädret gjorde det möjligt att vistas utomhus och hålla avstånd. Värd var Karin Strömberg-Lundqvist, VD för Båvens Spinnhus AB som hon ansvarar för sedan ett år tillbaka. Under två intensiva dagar erbjöds vi kunskap om de 10 moment som görs från det att ullsäcken töms, tills det att ullen blivit slutprodukter som kardflor och en mängd olika sorters garn. Spinneriet har en rad maskiner importerade från Canada, som möjliggör spinning av ull från 5 kg.

Årsmötet-2020-gruppbild
Drygt 25 personer deltog, så alla är inte med på gruppbilden. Foto Arne Sturesson

Från medlemmar hade ull lämnats in från de tasmanska leicesterlammen, som via embryoimport föds i Sverige våren 2018 och 2019. Resultatet var gott, men det fanns klara skillnader i ullens egenskaper mot de svenska leicesterfårens ull, ansåg Karin och Kerstin Karlén. Ja, det var även skillnader i resultatet av gotlandsuppfödda lamm och de från mellansverige.

Carin-Strömberg-vd-på-Båvens-Spinnhus-visar-det-första-garnet-som-spunnit-från-tasmanska-leicesterlamm.
Karin visar det första garnet som spunnits från tasmanska leicesterlamm. Foto Arne Sturesson

Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen med ordf. Birgit Sturesson, Göran Nästorp, Magnus Gröntoft, Marie Rydin Andersson och Anna Alm, ersättare Inga-Greta Nilsson och Dag Stenkvist.

Svenska Fåravelsförbundets ordförande Gudrun Haglund Eriksson gästade årsmötet under eftermiddagen, och vi gavs information om aktuella frågor som förbundet arbetar med. Inte minst rovdjursläget oroar Gudrun liksom vår förenings medlemmar. Under Gudruns drivande ordförandeskap kan det konstateras att förbundet arbetar med bredd och kraft för oss alla som har djurslaget får. Att Gudrun själv även har en flock leicester känns extra hedrande!

Birgit-Sturesson,-Gudrun-Haglund-och-Carin-Strömberg
Birgit Sturesson, Leicesterfårföreningens ordförande, Gudrun Haglund, SF och Karin Strömberg, Båvens Spinnhus. Foto Rose-Marie Billefält

På söndagen fortsatte arbetet med färdigställandet av ullgarnet och vi kunde följa de processer som slutligen ger produkten. Men, påpekade Karin, garnets egenskaper är inte färdiga förrän det stickats och tvättats. Hon slog ett slag för att den allra mesta ullen kan användas och visade på tråkig, sträv lårull som förvandlats till slitstarka mattor och plädar till hundar. Kasta inte bort ullen uppmanade hon oss!

Carin-demonstrerar-undret-att-en-oansenlig-tuss-ull-kan-bli-så-fint-garn_0640
Båvens VD Karin Strömberg-Lundqvist demonstrerar undret hur en oansenlig tuss ull kan bli ett så fint garn. Foto Arne Sturesson

På spinneriet bygger man nu om för att också kunna färga garner, vilket ger möjlighet att utnyttja även den ull som inte har den rätta färgen och tonen. Under helgen hölls också visning av medlemmars prisbelönta skinn och exempel på färgad, exklusiv nappa från leicestertackor och vinterlamm. Nappaskinnen av leicester var mycket smidiga och vackra. Ett nytt alternativ kanske när pälskvalitén inte är tillräckligt god.

Detta årsmöte 2020 öppnade mångas ögon för hur värdefull leicesterullen är. Båvens Spinneri, kan vidarförädla vår ull till unikt vitt och glänsande garn och andra produkter. Karin uppmanade oss att hantera ullen väl vid klippning och inte kasta den. Ull från leicesterfår kan nyttjas till många intressanta produkter. Spännande affärsidéer framkom på samma sätt som nu sker med den grå pälsullen.

Sträckverket-lägger-fibrerna-parallellt-och-drar-ut-förgarnet-inför-spinningen.
Kerstin Karlén visar sträckverket som lägger fibrerna parallellt och drar ut förgarnet inför spinningen. Foto Arne Sturesson

Från föreningen kan vi bara tacka för en fantastisk helg i Sparreholm och tipsa andra fårföreningar om besök på detta spinneri, en pärla vid sjön Båven. Jag rekommendera ett besök på anrika Sparreholm slott för boende och mat i slottmiljö.

Birgit Sturesson, 070 234 25 82
Båvens Spinnhus AB, Sparreholm, Flen
31 juli till 2 aug. 2020

Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019

Under 2019 minskade slakten av ekologiska får och lamm med 10 procent jämfört med 2018. 21 procent av den totala slakten av får och lamm kom från ekologiskt hållna djur, vilket innebär 1 100 ton. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik om den ekologiska animalieproduktionen 2019.

I motsats till fåren så ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur 2019. Slakten ökade med 3 procent till 22 400 ton. Cirka 16 procent av den totala slakten av nötkreatur i Sverige kom därmed från ekologiskt hållna djur. Även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar ökade. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen av dessa djurslag.

Mer att läsa och grafik
Jordbruksverket: Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019 ››

Kött direkt från bonden

Inslag om att sälja lammkött direkt till konsumenten med Elsa Lund Magnussen från Lindås Lamm i Värmland.

SR Plånboken: Kött direkt från bonden ››

Baggauktion i Mälardalen 2020

Välkommen till vår digitala baggauktion 2020!

Baggauktion Mälardalen kommer i år genomföra en helt digital baggauktion. Det är vår åttonde auktion som vi genomför på ett förändrat sätt, helt beroende på pandemin.

Digital försäljning
Vi kommer anlita Boskapstorget (försäljningsorganisation för nöt och får) för vår digitala försäljning. Inga baggar kommer visas upp ”live” i ridhuset. Baggarna kommer att tryggt stå hemma på säljgården. Tyvärr kommer det bli svårt att genomföra en veterinärbesiktning före auktion. Djuret fotograferas av säljaren (3 foton) och kommer visas i ”Boskapstorget”.

Som köpare kan du lugnt sitta hemma och bjuda på det/de djur du är intresserad av. Intresserad köpare ska öppna ett konto på Boskapstorget. Detta konto finns kvar för alltid. Baggarna kommer läggas upp hos Boskapstorget i katalogordning några dagar innan och intresserad köpare kan påbörja budgivningen. Säljare får snabbt meddelande via mejl angående budgivningen. Den slutliga auktionen kommer ske i katalogordning med 5 min. mellanrum mellan utropen den 23 sept. Varje utrop har en given stopptid.

För säljarens räkning, kommer vi från auktionens sida lägga upp djuren i säljordning och lägga in uppgifter om varje utrop. Köparen betalar direkt till säljaren och hämtar djuret/djuren enligt överenskommelse. Vidare kommer utförlig beskrivning i auktionskatalogen och på vår facebooksida Baggauktion Mälardalen.

Information
Oavsett var ni bor i Sverige, är ni välkomna med anmälan till årets auktion. Välkomna djur är: Äldre baggar födda tidigast 2016  samt tacklammsgrupper om 3 st.  av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraserna Finull, Rya och Allmoge. Rekommenderas att tacklammen är klippta ca 3–4 v. före auktionen.

Alla baggar ska vara riksbedömda och ha goda avelsvärden samt lägsta vikt 35 kg vid riksbedömningen. Exteriöra avvikelser såsom ”något” bettfel eller benställning, kan godtas.

Deltagande besättning ska vara fri från smittsamma sjukdomar såsom MV-frihet, vara Fotrötecertifierad, Djurägarförsäkring ang. fri från Fotröta, MV-fri och resistens mot Haemonchus och Hälsodeklaration ska undertecknas. Kolla datum på era intyg!

Lägsta utropspris = reserverat pris, är satt till 5.000:- för bagge/bagglamm och 7.000:- för tacklammsgrupp för raserna Gotlandsfår och Leicester. Lägsta utropspris för Lantraserna är satt till 4.000:- resp. 6.000:- för tacklammsgrupp.

Hämta här: Anmälningsblankett + Hälsodeklaration + Djurägarförsäkran

Till anmälan bifogas

 • Härstamningsbevis, fullständigt ifyllt. Utskrivet från Elitlamm. (Ett ex. för varje djur).
 • Riksbedömningsprotokoll (OBS! Kopia. Ett ex. per bagge. Originalet följer baggen, eftersom baggen stannar kvar hemma på gården.) Gäller ej tacklamm.
 • Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning (Ett ex.)
 • Djurägarförsäkran, undertecknad (Ett ex.)
 • M3-status. Kopia på gällande intyg. (Ett ex.) Samt intyga att rekommendationerna på sid. 2 på MV-blanketten har följts. Kolla datum!
 • F-status, Kopia på fotrötecertifieringen. (Ett ex.) Kolla datum!
 • Foton 1. Framifrån på huvudet med öronmärkning väl synlig 2. Från sidan på hela djuret 3. Närbild från sidan med pälsullen uppslagen). Tillsammans 3 foton/djur. OBS! Bilderna mejlas i JPG-format till Lena Bäckman.

Alla handlingar ska finnas på gården och lämnas till köparen vid hämtning av djuret/djuren. Se information i katalogen.

Anmälan sändes till: Lena Bäckman, Lännaby 68, 761 93 Norrtälje. Tel 0709-160849
Det går även bra att mejla alla handlingar (inte enbart bilderna) till: lena.backman@yahoo.se

Anmälan ska ha inkommit senast fredag 4 sept. 2020.

Välkommen in med din anmälan!

Katalogbeställning
Katalogen kommer läggas ut på Fåravelsförbundets hemsida och auktionsdjuren kommer att finnas på Elitlamm. Vi ber er även att följa oss på Facebook, där heter vi Baggauktion Mälardalen.

Om du inte är säljare eller annonsör, men ändå vill ha en katalog hemsänd till dig, kontakta Barbro Nord, mejl barbro.i.nord@gmail.com. Dock kommer vi ta ut en portoavgift på 50:- kr.

Övriga upplysningar lämnas av
Barbro Nord, tel. 0706-261030
Lena Bäckman, tel. 0709-160849
Johan Bröjer, tel. 0706-494720
Karin Wennås, tel. 0703-765257
Monica Eriksson tel. 0705-208497
Gunilla Cl. Andersson tel. 0702-737104

VÄLKOMNA till en annorlunda och spännande baggauktion!

Baggauktion i Jönköping 2020

Lördag 19 september 2020
Clinic Arena Uppegården, Tenhult, Jönköpings län

Auktionen omfattar i första hand riksbedömda bagglamm av gotlandsfår men är även öppen för leicester. Äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2016, med bra avelsvärden är också välkomna.

Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, resistenta parasiter, friförklarade från Maedi-Visna (M3-status) samt vara fotrötecertifierade (F-status) och utan smittsam digital dermatit (CODD).

Till anmälan bifogas för varje anmäld bagge: ifyllt härstamningsbevis med, om möjligt, aktuella avelsvärden utskrivet från Elitlamm, riksbedömningsprotokoll i original, intyg om M/V-fri besättning, intyg F-status, samt Gård & Djurhälsans djurägarförsäkran och hälsodeklaration.

Anmälan ska vara Birgitta Cederberg tillhanda senast fredag 4 september.

Adress:
Birgitta Cederberg
Uddeberg 1, Broddetorp
521 98, Broddetorp

Katalog kan beställas från anders.rasberg@outlook.com

Ytterligare upplysningar lämnas av Stefan Josefson 0705-33 53 21 och Birgitta Cederberg 0500-49 12 37

Preliminärt tidsprogram:
8.00–9.00  Veterinärbesiktning och installning
9.30–12.30  Visning av djur i katalognummerordning
13.00  Auktion

Observera! För att minimera risken för spridning av Coronavirus kommer ingen mat eller kaffe  serveras inomhus i år. Enklare förtäring finns att köpa utomhus. Max 50 personer får vistas inomhus samtidigt varför vi ber om förståelse för att visningen av djuren och själva auktionen kommer att ske under mer striktare umgängesformer än vanligt. Medtag gärna egen handsprit.

Senast 1 timme innan auktionen ombeds köpare att anmäla sig i sekretariatet för att erhålla ett inropsnummer. I år kommer inga ”springflickor” att inhämta köparens uppgifter.

Inköp via ombud är som vanligt välkommet. Vi arbetar för att intresserade ska kunna följa och lämna bud via ett internetbaserat konferensprogram liknande Skype. Anmäl sådant intresse minst 5 dagar innan auktionen till Thomas Nordling via mail, tnordling2k@gmail.com.

För ytterligare information ber vi dig följa Jönköpings Fåravelsförenings hemsida, eller kontakta någon av ovanstående personer.

Säljare och köpare hälsas varmt välkomna till en trevlig och spännande auktion!

OBS! Vid förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi att följa dessa.

Från herde till herde

veckobrev

14 augusti 2020 | Theo har samlat många bra idéer under veckans gårdsbesök. Och så slår vi ett slag för att dokumentera och fotografera ännu mera.

Under fredagseftermiddagen förra veckan meddelades att skyddsjakt i Jönköpings län åter tillåts. Skyddsjakten var tillfälligt inställd i väntan på beslut efter två överklaganden, men efter ytterligare efter ett angrepp i länet ändrade man sig. Nu har överklagandena avslagits av Förvaltningsrätten, med motiveringen att skadorna är allvarliga och att det är risk för fler angrepp. SR P4 Jönköping har ett inslag om detta idag.

Gudrun var med i P4 Uppland i lördags. Kort och hårt klippt, men vi fick i alla fall fram att en fungerande skyddsjakt och mer pengar till förebyggande åtgärder krävs för att vargförvaltningen ska fungera. Lyssna här.

I onsdags hade förbundsstyrelsen styrelsemöte via telefon, protokollet går ut till ras- och lokalföreningarna under nästa vecka.

Lördagen den 22 augusti vid midnatt tas data ut ur Elitlamm, som sedan skickas till Växa för årets andra avelsvärdering. Då måste mönstring vara inregistrerad om den ska räknas med, vilket ger värdena bättre säkerhet. Behövs hjälp eller om det dyker upp frågor så maila Elitlamms support. Tänk på att inte vänta till sista sekunden, så att vi hinner svara och göra eventuella rättningar innan fredag eftermiddag nästa vecka. Läs här om vad som ska vara gjort i Elitlamm inför avelskörningen.

Uppdaterade avelsvärden publiceras den 5 september.

Kommittén för Linköpings baggauktion har idag meddelat att årets auktion, som hålls den 12 september, kommer att bli digital. Detta då rådande Coronarestriktioner gällande folksamlingar ser ut att hålla i sig. Kommittén jobbar för fullt med att utforma auktionens alla detaljer och ber oss hålla utkik efter mer information som kommer inom kort via Lammproducenternas hemsida.

Det jobbas bakom kulisserna för att de digitala auktionerna ska kunna bli av. Elitlamm, SF och Boskapstorget har slagit sina huvuden ihop, och det känns som att det här kan bli bra.

Om Får och Foder gästade Hälla Gård i Liden i tisdags och Elmer Stefansson i Ånäset på onsdagen. Vackert väder och lärorika diskussioner om får, skit, gräs och allt som hör därtill. Längre ner bjuder vi på en hel rad lösningar och idéer som Theo samlat under veckans gårdsbesök. Kreativiteten frodas i norr. Tack för att vi får ta del av dem!

HällaFårochFoder
Delatagre på gårdsvandringen på Hälla Gård. Foto Thomas Eriksson

midsommarråg
Fin Rågbrodd som skall betas av lamm och tackor. Det växer fint på Hälla Gård, sådden gjordes för bara 4 veckor sedan. Foto Theo den Braver

Närmast på gång är gårdsbesök den 20/8 hos Graute i Tingstäde på Gotland, endast 4 platser kvar, och den 27/8 till Långaryds Lamm i Långaryd, där det finns 8 platser kvar. Alla planerade gårdsbesök finns här, anmäler sig gör man via Gård & Djurhälsans hemsida.

I morgon är det sista anmälningsdag till årets första riksbedömning för ull- och pälsraserna. Först ut är bedömningen i Bohuslän. Tänk på att det uppskattas mycket av samordnarna om ni preliminäranmäler ungefär hur många djur ni räknar med att låta riksbedöma. Det går sedan bra att senast sista anmälningsdagen justera anmälan, om det blir någon bagge mer eller mindre. Dessa preliminäranmälningar är till stor hjälp för arrangörerna, som med bättre framförhållning kan förbereda arrangemanget och veta om det finns risk att det blir för få djur. Här finns kontaktuppgifter till alla samordnare. Många har redan preliminäranmält, ett extra tack till er!

I dagsläget är redan ca 140 baggar anmälda, vilket är jättebra med tanke på att de flesta fortfarande håller på med gårdsmönstring och ingen sista anmälningsdag ännu passerat. Det ger gott hopp om att årets lamm når upp till uppfödarnas förväntningar och att vi kommer att få se många fina djur. Förväntan är på topp.

Glöm inte att fotografera djuren som är tvättade, och förhoppningsvis har en riktigt bra hår-dag, innan ni lastar dem för att åka till riksbedömning. Ta lite tid för att få till bra bilder med en neutral bakgrund och lägg in bilder på djurkorten i Elitlamm. Höstens auktioner blir delvis digitala och då kommer bra bilder att vara superviktigt.

Att dokumentera ull, pälsar, färgteckning, svällande muskler, pungar, ben och klövar, horn – ja allt som visar djurets kvaliteter ökar intresset i annonser på Marknadsplatsen, och i topp-och söklistorna. Du väljer själv vilka bilder som visas publikt och vilka som är för privat dokumentation. Lycka till med plåtandet!

doku3
Väl medveten om att det inte är särskilt lätt att plåta får. Foto Anna Bergström

doku2
Här finns fortfarande förbättringspotential, men bättre än ingen bild alls. Baggen är ett osfriesiskt mjölkfår, det finns bruna sådana även om de inte är lika vanliga som de vita. Vill minnas att han kallades Patrioten. Foto Anna Bergström

doku
Från och med i år ska undertecknad dokumentera alla lammens pälsar och lägga in på rätt djur. Foto Anna Bergström

Sindarve Julius 13164_uppställd

Inköpta baggen Sindarve Julius, uppställd och dokumenterad vid ankomst 2013. Väldigt roligt att kunna gå tillbaka till senare. Foto Britta Wendelius

Vår förbundssekreterare Britta kommer att ha semester mellan den 22 augusti och 6 september. Hon brukar vara snabb att svara när man mailar, så bli inte oroliga när de snabba svaren under denna period uteblir. Kontakta någon i styrelsen om någon fråga är av akut art.

Många startar med får nu, eller startar upp på nytt, det märker vi på att en strid ström av nya besättningar ansluter sig till Elitlamm och att mycket färre slutar än de senaste åren. Väldigt roligt och nu känner vi att branschen åter börjar få vind i seglen efter prövningarna 2018 (då regnet uteblev). SF har också fått många nya medlemmar under sommaren och även ni är varmt välkomna!

Trevlig helg önskar SF!

Inspiration och idér, från herdar till herdar. Foto Theo den Braver

inspiration1
En hjulgrabb som utfodringsgrep på Hälla gård. Med denna går det snabbt och lätt att fodra 150 tackor. Man styr rätt kvalitet till rätt grupp. Ett stort foderbord där både frukost och kvällsmat får plats.

inspiration2
Elnät är lätt att sätta upp och plocka ner allt eftersom behoven av bete förändras.

inspiration3
Kluriga lösningar som gör livet enklare hos Elmer Stefansson. Här har Elmer tillverkat ett eget bandfoderbord som matas av en stationär upprullare.

inspiration4
Lammkammargrind som är skonsam mot ull och skinn. Tack vare konstruktionen så kommer inte mindre tackor in trots att lammen är stora.

inspiration5
Stort fat + litet fat = foderautomat. Smidiga och rejäla kraftfoderautomater till lammkammare.

inspiration6
Ett hjul på en grind underlättar öppning och stängning på betet.

Fika-Holmen
Förra veckan bjöds Gotlands landshövding Anders Flanking och hans sambo Åsa Wackelin på fårumgänge och vackra omgivningar när de hälsade på ute på Laus holmar där Ollajvs tackor är på husmorssemester. Till vänster fårbonden Jörgen Olsson. Foto Anna Törnfelt

Tackor-Holmen
Tackorna tyckte det var spännande och bjöd på sig själva. Foto Anna Törnfelt

Solnedgång-Holmen
Solen är på väg ner i sjön utanför holmarna. Ännu är inte sommaren över. Foto Anna Törnfelt

Sammanställt av AnnaSisy