Elitlamm_180x180
Annons
ggi_loop
gimrarna
trns2017
Backa Fårgård
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
Far_gif
banner_180x120
Banner-2017
siltbergs hemsida
gdjh2015
default logo

Extra djuromsorg för får

Källa: Jordbruksverket
Det här är en ny djurvälfärdsersättning som är möjlig att söka 2016. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion.

Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion. Detta ska göras genom:

  • Produktionsplanering
  • Foderplanering
  • Klippning
  • Mottagningsrutiner när nya djur förs in i besättningen

För att få ersättningen måste du ha ett åtagande. Det året åtagandet gäller ska du följa villkoren för ersättningen. Du ska ha minst 1 djurenhet får i din ansökan om åtagande för att få ett åtagande. 1 får motsvarar 0,15 djurenheter, vilket innebär att du behöver ha med minst 7 stycken får i din ansökan för att kunna få ett åtagande.

Du ska ha en produktionsplan

Du ska ha en produktionsplan som hjälper dig att planera och utföra åtgärder i rätt tid. Ett exempel är om du behöver planera för att få hjälp vid lamning eller klippning. Åtgärder som inte genomförs eller genomförs vid mindre lämpliga tidpunkter kan försämra fårens välbefinnande.

Produktionsplanen måste finnas senast vid sista ansökningsdag och ska kunna visas vid kontroll.

Din produktionsplan ska innehålla detta

Continue Reading →

Elitlamm förenklar Djurvälfärdsersättning

Elitlamm har rivstartat 2016 med fokus på den nya Djurvälfärdsersättningen från Jordbruksverket.

Djurvälfärdsersättningen ställer krav på dokumentation och uppföljning, vår ambition är att Elitlamm ska vara ett bra verktyg för detta.

Mycket uppgifter finns redan i ditt Elitlamm
Om du tänker söka ersättning för extra djuromsorg för 2016 behöver du dokumentera ditt arbete i en produktionsplan. Mycket av arbetet med djuromsorg har du troligen redan registrerat i Elitlamm. När du skapar dina betäckningsgrupper så har du angett val av bagge, tackor och när de ska betäckas. När du tar emot djur från en annan besättning så finns information om vilka djur som kommit in och vilket datum. Uppgifter om lamning, slakt och försäljning finns också. Vår uppgift är nu att se till att Elitlamm kan ge dig hjälp att sammanställa de uppgifter som krävs. Det ger dig ett bra underlag för din produktionsplan.

Vi bygger ut Elitlamm
Din produktionsplan består egentligen av två delar; beskrivning av vad du tänker göra och en uppföljning av hur det blev. Vår tanke är att du ska kunna hämta det mesta av dina uppgifter till uppföljningen av produktionsplanen från Elitlamm.

Vissa krav i djurvälfärdsersättningen kräver helt nya funktioner i programmet. Vi bygger därför ut Elitlamm så att du kan registrera bl a klippning och klövvård, liksom datum för avvänjning och könsgruppering. Hullbedömning ska göras tre gånger per år enligt godkänd mall. Du kan redan nu registrera hullbedömning på dina djur i samband med vägning i Elitlamm. Vi kommer att anpassa funktionen för hullbedömning så att du kan redovisa detta individuellt för varje djur i din uppföljning av produktionsplanen.

Uppföljning av produktionsplanen
Vi har påbörjat arbetet med att i Elitlamm skapa ett underlag för uppföljning av produktionsplanen. Vår större ambition är att du ska kunna göra hela din produktionsplan i Elitlamm.

I skrivande stund är dock reglerna ännu inte helt beslutade, därför kan vi nu vid pressläggningen inte veta exakt hur de olika delarna i Elitlamm kommer att utformas eller när de blir färdiga. Vi kommer att tillsammans med SF bevaka utvecklingen. Du kan läsa mer om djurvälfärdsersättningen på Jordbruksverkets hemsida och i Birgit Fags artikel i förra numret av Fårskötsel. Mer information om hur arbetet fortlöper i Elitlamm kommer du att hitta i programmet och på vår facebooksida.

Elitlamm
Britt Andréasson

Nya djurvälfärds-ersättningar 2016

Ersättning kan sökas för extra djuromsorg för får. Det här är en ny djurvälfärdsersättning som är möjlig att söka 2016 och som vi arbetat för att få till stånd i syfte att förstärka arbetet med god djurhälsa och omsorg inom vår fårproduktion.

Villkor för att söka ersättningen och des syfte finns beskrivet på Jordbuksverkets hemsida: Djurvälfärdsersättningar 2016

Vad händer i utskottet för djurhälsa?

Så här är vår målsättning formulerad:
Hälsoutskottet skall aktivt sprida och fördjupa kunskapen om att ett förebyggande hälsoarbete med god djuromsorg, ett gott management och en hög biosäkerhet är förutsättningen för att nå en kvalitativt bra lammproduktion.

Detta skall ske genom ett organiserat samarbete med Gård & Djurhälsan. Samarbetet med Gård & Djurhälsan är organiserat på följande sätt:

  • Vi har en samrådsgrupp avseende Fårhälsoprogrammet för drift och utveckling av programmet
  • Vi har en samrådsgrupp mellan Gård & Djurhälsan, Sveriges Fåravelsförbund (SF) och Lammproducenterna (LP) om näringens syn och behov.

Vad har vi gjort?
Under 2012 har vi i stor omfattning arbetat med att utveckla Fårhälsoprogrammet tillsammans med veterinärer inom Fårhälsovården (Gård & Djurhälsan). Programmet knyter ihop produktion, hälsa, biosäkerhet och ekonomi och fokuserar på de avgörande faktorerna för att få en friskare besättning som presterar bättre. Programmet skall också bidra till en effektivare och mer målinriktad veterinär konsultation.

Programmet lanserades i slutet på 2012 och har i nuläget knappt 100 medlemmar. Marknadsföringen av programmet har med avsikt mjukstartats och avses med full kraft marknadsföras från och med nästa år.

Parallellt med detta har vi på uppdrag av Jordbruksverket tillsammans med Gård & Djurhälsan och LP arbetat med en modell för Välfärdsersättning för får. Det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om denna kan bli en realitet. Frågan avgörs av EU och besked väntas senare under 2013.

Vi har i februari i år lämnat in en ansökan till Jordbruksverket om finansiering av ett projekt som skall säkerställa att registrering av sjukdomar i Elitlamm kan göras på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Detta skall ske genom att vid varje sjukdom skall en kort förklarande text finnas om typiska symptom och där det är tillämpligt även exemplifieras med bild.

Benny Averpil, ansvarig för djurhälsofrågor t o m maj 2015